НОВО!!!

Консултиране, подготвяне, подаване на документи за пенсиониране в НОИ.

Записване на час на тел. 0886847933 или на имейл office@proadvisebg.com

Администрация

За упражняване на стопанска дейност законодателството изисква: регистриране на фирма, водене на счетоводство и управление на човешките ресурси. Избирането на подходяща форма на бизнес начинанието, познаване на регистрационните и отчетни режими и коректното изготвяне и съхранение на необходимата документация изисква професионално администриране и компетенции. Не винаги е целесъобразно и финансово изгодно тези дейности да се изпълняват от специално наети служители и в много случаи е по-благоприятно да се възложат на външен изпълнител. Нашите клиенти са микро, малки и средни предприятия от различни сфери на икономиката, с иновативно мислене и разбирания. С нашата работа ние им осигуряваме спазването на приложимото законодателство, подредена и коректна документация и избягване на санкции. Ние сме съсредоточили нашия опит и знания в консултиране на бизнеса по трудово-правните взаимоотношения, социалното осигуряване и облагането на физическите лица, в администриране на персонала и водене на фирменото счетоводство. Работим със съвременни и функционални софтуери и комуникираме предимно по електронен път.

Нашите професионални услуги:

 • Счетоводство на предприятието
 • Компетентно счетоводство на туристически предприятия
 • Администриране на Човешкия капитал – ТРЗ и ЛС
 • Консултации по трудово-правни осигурителни казуси
 • Данъчни консултации по облагане доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
 • Бизнес консултации по структуриране и организация на бизнеса
 • Планиране, организиране и провеждане на обучения и семинари

НОВО!!!

Консултиране, подготвяне, подаване на документи за пенсиониране в НОИ.

Записване на час на тел. 0886847933 или на имейл office@proadvisebg.com

Administration

To do business, legislation requires: company registration, bookkeeping and human resources administration. Choosing the right form of business venture, knowledge of registration and reporting rules, and the correct preparation and keeping of the documentation requires professional administration and competencies. It is not always expedient and financially advantageous for these activities to be carried out by specially recruited employees, but better to outsource them. Our clients are micro, small and medium enterprises from different spheres of the economy, with innovative thinking and understanding. Our work ensures compliance with applicable laws, orderly and accurate documentation and avoidance of sanctions. We have focused our experience and knowledge on business advising in labor-law relations, social insurance and personal taxation, staff administration, payroll and accounting. We work with modern and functional software and communicate most electronically. .

Our Professional Services:

 • Payroll and Accounting Services
 • Competent Accounting for tourist enterprises
 • Human Capital Administration – Documentation and Personnel Files
 • Consultations on Labor Law and Social Insurance Cases
 • Tax Advice on Taxing the Income of Individuals
 • Business Consultancy on Structure and Organization of the Enterprise
 • Planning, Organizing and Conducting Trainings and Seminars