GDPR  GDPR 2016/679

 

За консултации, разработване и внедряване на документация и системи във вашата фирма по задължителните изисквания на Общия регламент за защита на личните данни може да се свържете с нас на телефон 0886847933 или ни пишете на имейл: office@proadvisebg.com

Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета е приет на 27 април 2016 година и е относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)

Регламентът ще се прилага пряко във всички държави-членки от 25 май 2018 г.

ПРОАДВАЙС ВИ ПРЕДЛАГА:

УСЛУГИ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПОКРИВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА РЕГЛАМЕНТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Оценяване, ръководство и контрол

 • Стратегическо и тактическо лидерство по отношение сигурността на данните и управлението на риска
 • Доверени консултации относно сигурността и поверителността на данните.
 • Представителство за Клиента пред регулаторните органи и искания на клиенти

Привеждане в съответствие, организиране, мониторинг и оценка

 • Анализ на потоците данни, поддържаната документация и начина на работа с данни
 • Изготвяне на необходимите документи:
 1. регистри
 2. политики
 3. процедури
 4. договори
 5. формуляри и
 6. бланки

по изискванията на Общия регламент

 • Оценки за въздействието върху защитата на лични данни (ако е необходимо)
 • Обучение и информираност за сигурността на данните за целия персонал

Технически мерки за защита на данните.

Може да попълните прикачения въпросник 

за да прецените Вашата готовност и по желание да ни го изпратите.

 

НИЕ ЩЕ БЪДЕМ ВАШИЯТ ДОВЕРЕН КОНСУЛТАНТ В ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

ЗАЩО ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ЕКСПЕРТИ?

Проадвайс ЕООД предлага достъп на вашия бизнес до опитни професионалисти по сигурност на информацията и поверителност на данните чрез нашите услуги на Длъжностно лице по защита на личните данни. Често задавани въпроси за ДЛЗД: (моля, свалете файла)


ДВА ВАРИАНТА НА ДОГОВАРЯНЕ

 • Заплащане на час или на ден
 • Месечен абонамент

ИМАМЕ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ФИРМИ СЪС СЛЕДНАТА ДЕЙНОСТ:

 • Счетоводни кантори
 • МСП предлагащи услуги/стоки на физически лица и/или издават фактури на физически лица
 • Предприятия, работещи в Туризма – хотели, туристически агенции

Както и за ВСИЧКИ РАБОТОДАТЕЛИ, които имат наети работници и служители, било то и само едно лице (изискване по GDPR)

ИЗГОТВЯМЕ цялата документация касаеща служителите, настоящите клиенти, потенциалните клиенти, интернет страници, подизпълнители и други.

ВАЖНО: Документите, които изготвяме, са индивидуални за всяка фирма в зависимост от спецификите на дейността й, както и на база направените анализи и оценки за моментното й състояние. 

За повече информация и консултация, моля, свържете се с нас на горепосочените контакти.

С уважение: Главен консултант, Проадвайс ЕООД.