Обща информация

Влизащият в сила от 25 май 2018г. Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 или GDPR) на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. е един от най-значителните законови актове, който засяга начините, по които Проадвайс Ко ЕООД изпълнява дейностите по обработка на информацията. Регламентът е създаден да защитава личните данни на гражданите на Европейския съюз и свободното им пренасяне. Проадвайс Ко ЕООД в качеството си на Администратор на лични данни прилага и отговаря на всички изисквания на Регламента и събира минимални данни на лицата, необходими за осъществяване на своята дейност и задължения, като ги пази отговорно и законосъобразно.

 

В тази политика ще намерите следната информация:

 • Какви лични данни и с каква цел събираме за вас
 • Как и в какви срокове съхраняваме личните данни
 • На кого и защо предоставяме или прехвърляме личните ви данни
 • Информация за вашите права относно личните ви данни
 • Как може да получите информация за държаните от нас ваши данни
 • Какви бисквитки поддържаме на нашия сайт и как да ги приемате и настройвате

 

Информация относно Администратора на лични данни

 

 1. Наименование: Проадвайс Ко ЕООД
 2. ЕИК: 201241305
 3. Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Надежда, бл. 143, вх. Б, ет.5
 4. Данни за кореспонденция: гр. София 1000, ул. Граф Игнатиев 7Б, ет.1
 5. E-mail: gdpr@proadvisebg.com
 6. Телефон: 088 684 7933

 

Проадвайс Ко ЕООД осъществява дейността си в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679, със Закона за защита на личните данни на Република България, Закона за счетоводството, Закона за задълженията и договорите и други приложими  нормативни актове.

В случай на въпроси или за повече информация, винаги може да се обърнете към нашето Отговорно лице по защита на данните на имейл gdpr@proadvisebg.com

 

Информация относно компетентния надзорен орган

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон: 02 9153518
 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

 

Определения и основание за обработване на лични данни

 

Чл. 1. Какво представляват личните данни и тяхното обработване

 1. „лични данни” означава:

всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

 1. „обработване“ означава:

всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

 

Чл. 2. Проадвайс Ко ЕООД събира, обработва и съхранява Ваши лични данни във връзка с регистрация за събития, издаване на сертификати за участие и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

 • Получено изрично съгласие от Вас;
 • Изпълнение на задълженията на Проадвайс Ко ЕООД по договор с Вас;
 • Спазване на законови задължения, които се прилагат спрямо Проадвайс Ко ЕООД;
 • За правни интереси на Проадвайс Ко ЕООД.

 

Цели и принципи при обработване на лични данни

 

Чл. 3. Личните данни се събират от Проадвайс Ко ЕООД от лицата, за които се отнасят.

Не събираме и не обработваме повече или други видове лични данни отколкото са ни необходими за изпълнение на съответните цели.

 

Чл. 4. Проадвайс Ко ЕООД събира, обработва и съхранява Ваши лични данни за:

 • Регистрация на участник за семинар или събитие, организирано от Проадвайс Ко ЕООД
 • Счетоводни цели
 • Статистически цели
 • Обезпечаване изпълнението на договор за услуга
 • Осъществяване на пряка връзка за допълнителна информация
 • Изпращане на информационни съобщения

 

Чл. 5. Проадвайс Ко ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

 

Чл. 6. Проадвайс Ко ЕООД спазва следните принципи при обработване на лични данни:

1.Личните данни са:

a)обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните („законосъобразност, добросъвестност и прозрачност“);

б) събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели; по-нататъшното обработване за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели не се счита, съгласно член 89, параграф 1, за несъвместимо с първоначалните цели („ограничение на целите“);

в) подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум“);

г) точни и при необходимост са поддържани в актуален вид; ще се предприемат всички разумни мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват („точност“);

д) съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни; личните данни могат да се съхраняват за по-дълги срокове, доколкото ще бъдат обработвани единствено за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1, при условие че бъдат приложени подходящите технически и организационни мерки, предвидени в Регламента с цел да бъдат гарантирани правата и свободите на субекта на данните („ограничение на съхранението“);

е) обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност“);

 

2.Администраторът носи отговорност и е в състояние да докаже спазването на параграф 1 („отчетност“).

 1. При обработването и съхранението на личните данни, Проадвайс Ко ЕООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на своите легитимни интереси в:
 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.
 • защита на правни претенции.

Проадвайс Ко ЕООД гарантира, че работи в съответствие с тези принципи в текущото обработване и ще ги прилага при проектиране и въвеждане на нови методи за обработване като например нова информационна система или технология.

 

Чл. 7. Проадвайс Ко ЕООД обработва следните категории лични:

 • Индивидуализиращи данни – име, електронен адрес, телефон
 • Данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.

Срок на съхранение

Чл. 8. В изпълнение на задълженията си към държавни органи като НАП, МВР и др., Проадвайс Ко ЕООД съхранява личните ви данни за период, не по-дълъг от предвиденото в приложимото законодателство.

Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 9. Проадвайс Ко ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

Чл. 10Проадвайс Ко ЕООД не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Права на субекта на данни

Чл. 11. Субектът на данни има следните права по Регламента:

 

 1. Право да бъде информиран
 2. Право на достъп – може да поискате от нас информация дали и какви ваши лични данни и с каква цел обработваме и държим. Проадвайс Ко ЕООД си запазва правото да наложи административна такса, когато исканията са прекомерно чести.
 3. Право на коригиране или изтриване (право „да бъдеш забравен“) – имате право да поискате Проадвайс Ко ЕООД да коригира без ненужно забавяне неточности в личните ви данни
 4. Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“) – имате право да поискате Проадвайс Ко ЕООД да изтрие без ненужно забавяне личните ви данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:

а) личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

б) Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

в) Вие възразите срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

г) личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

д) личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на Република България, което се прилага спрямо Проадвайс Ко ЕООД

 1. Право на ограничаване на обработването, когато се прилага едно от следното:
 2. a) оспорвате точността на личните данни, за срок, който позволява на Проадвайс Ко ЕООД да провери точността на личните данни;

б) обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само да се огрании използването им;

в) Проадвайс Ко ЕООД не се нуждае повече от личните Ви данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

г) възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Проадвайс Ко ЕООД  имат преимущество пред Вашите интереси;.

 1. Право на оттегляне на съгласието – може да оттеглите даденото от Вас съгласие по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено;
 2. Право на преносимост – имате право да получите вашите лични данни или да поискате те да бъдат пряко прехвърлени към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.
 3. Право на възражение и жалба
 4. Права във връзка с автоматизирано вземане на решение и профилиране – имате право да възразите срещу автоматизирано вземане на решение и профилиране

 

Може да упражните правата си  като подадете заявление на имейл адрес: gdpr@proadvisebg.com. Проадвайс Ко ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност за идентифицирането ви като притежател на данните.

 

Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy)

Нашият сайт използва бисквитки за да може да функционира коректно, за да може във възможно най-голяма степен да се възползвате от него и за вашето удобство за ползване и сигурността. Cookies или „бисквитки“ са малки текстови файлове, които се запаметяват на вашия твърд диск.

Бисквитките ни позволяват да работим по-добре и по-ефективно. Някои от тях допринасят за оптималното използване на уеб страницата ни. Те вече са запаметени на вашия компютър, без ние да сме имали възможността да поискаме вашето съгласие. Други „бисквитки“ ще се запаметят едва след като сме взели вашето съгласие.

Бисквитки, които използваме

Служебни бисквитки

Служебните „бисквитки“ правят работата на сайта възможна и коректна, като подпомагат основни функции от рода на навигацията между страниците и достъпа до защитените части на сайта. С тези бисквитки информацията се показва на правилния, използват се за кеширане и др. Този сайт не може да работи правилно без такива „бисквитки“.

Функционални бисквитки

Тези бисквитки позволяват да се използва пълната функционалност на нашия сайт. Те дават възможност на сайта да запомня информация, която променя начина, по който сайтът се държи или изглежда, като например предпочитаният от вас език или региона, в който се намирате.

Аналитични бисквитки

Чрез тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни.

Маркетингови бисквитки

Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация и данните за поведението ви стигат анонимизирано до Google. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Adwise и др.

 

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте пред вид, че можете да настроите браузъра си така, че да „съобщи“ на модулите за анализ, че Вие не желаете посещението Ви да бъде записано за статистика.

Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.