Обществени поръчки – добри практики и изменения в ЗОП в сила от 13.05 и от 01.07.2014 год.

 

Дати

04 – 05.06.2014 г. (12 уч. часа)

Място

гр. София, хотел Рила, ул. Калоян 6

Лектори

Поля Огнянова

експерт по обществени поръчки, СП

Цветелина Попова

експерт обществени поръчки, КЗК

Петя Николова

експерт обществени поръчки, АОП

4 юни 2014 год.

13:00-13:30

Регистрация на участниците

13:30-17:00

Тема 1: Практики и процедури при обществените поръчки

Добри и лоши практики при възлагане на обществени поръчки и промени в закона от 2014:

 • Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки – изисквания.
 • Възлагане на обществени поръчки с публична покана – правила, практики и нови моменти.
 • Промени в ЗОП за намаляване на бюрократичната и административна тежест.
 • Промени в дефинициите и правилата, мерки за насърчаване на конкуренцията и намаляване на административната тежест.

Кафе пауза

 • Нови мерки за облекчаване на малките, средните и новосъздадените предприятия при достъпа им до обществени поръчки.
 • Подготовка и провеждане на процедурите.
 • участие на външни експерти
 • нови изисквания към кандидатите/участниците
 • критерии
 • Сключване на договор.
 • основни договори
 • нови изисквания към подизпълнителите
 • договори за подизпълнение
 • Изменения касаещи контрола по изпълнението на договорите за обществени поръчкие

Лектор

Поля Огнянова

експерт по обществени поръчки, СП

5 юни 2014 год.

9:30-13:00

Тема 2: Kак да участваме в процедури за възлагане на обществени поръчки при новите условия от промените в нормативната уредба

Основни понятия и принципи. Практики.

  • Видове режими и процедури за възлагане на обществени поръчки.
  • Източници на информация – регистър и портал за обществени поръчки, профил на купувача.
  • Документация за участие – получаване, разяснения, срокове – отпадане на задължението за закупуване.
  • Промени в изискванията за съдържанието на обявлението и на офертите.
  • Изправяне на грешки и нередности, установени при откриване на процедурата – възможност за намеса на заинтересовани лица.
  • Нови моменти в „Методика за определяне на комплексната оценка на офертите” и оценка на „икономически най-изгодната оферта”.
  • Промени в ЗОП за намаляване на бюрократичната и административна тежест и повишаване на административната експертиза.
  • забрана за доказване на определени обстоятелства.
  • създаване на образци на документи по стандарт.

Кафе пауза

 • Подготовка и подаване на оферта, валидност.
 • Гаранции – видове и размер, вносител.
 • Изменения във връзка с подобряване на прозрачността и публичността на процедурите за ОП и закрила на труда.
 • Казуси по прилагането на Закона за обществените поръчки от практиката на АОП.

Лектор

Петя Николова

експерт обществени поръчки, АОП

13:00-14:00

Обяд

14:00-17:30

Тема 3: Практики на КЗК и ВАС по ЗОП

 • Правомощията на КЗК съобразно измененията в ЗОП.
 • Актуални въпроси от настоящата практика на КЗК и ВАС по правилата за провеждане на процедурите.
 • Новите изисквания към комисията и възложителя съобразно промените в ЗОП.

Кафе пауза

 • Задължения на възложителя , съгласно новите правила, касаещи критериите за подбор и методиката за оценка, най-често допускани нарушения.
 • Избор на експерти- членове на комисии и изготвящи документация за участие.
 • Практика на КЗК и ВАС.

Лектор

Цветелина Попова

експерт обществени поръчки, КЗК

Такса за 1 участник: 250 лв. крайна цена.

За втори и следващ участник от една фирма – 240 лв.

Таксата включва: зала, лекции, материали, сертификат, три кафе-паузи, един обяд.

Срок за записване: до 30.05.2014 г.

Семинарът ще се проведе при минимум 15 записали се участника.

[gravityform id=“9″ title=“false“ description=“false“ ajax=“true“]