Оперативна програма „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020

Процедура: ПРОЕКТ на УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура BG05M9OP001-1.023 Подкрепа за предприемачество

За консултации и разработване на Вашето проектно предложение моля, свържете се с нас на телефони 0886847933 и 0879530473 или ни пишете на имейл: office@proadvisebg.com

Краен срок за подаване на проектни предложения: 06.10.2017 г., 17:30 часа.

Приоритетна ос № 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”

Основната цел на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е свързана с подготовка на лица, желаещи да развиват собствен бизнес, вкл. безработни и работещи, за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и самонаемане. Допълнително чрез процедурата се цели да се предостави и комплекс от обучения и услуги, които да подпомогнат целевите групи в разработката и преценката на предприемаческите им идеи, придобиването на нужни за управлението и развитието на бизнеса знания и умения и разработването на бизнес идеите в жизнеспособни планове за реализация на реална стопанска дейност.

Териториален обхват: Дейностите ще се изпълняват на територията на Република България.

Операцията ще бъде осъществена в 6 компонента, на база на териториалното деление на страната на региони от ниво NUTS 2:
1. Северозападен район,
2. Северен централен район,
3. Североизточен район,
4. Югоизточен район,
5. Южен централен район,
6. Югозападен район.

Допустими кандидати/партньори:
1.1. Центрове за развитие на предприемачеството, включително:
– Неправителствени организации – юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ;
– Търговци по смисъла на Търговския закон;

1.2. Социални партньори – (национално представителни организации на работниците и служителите или на работодателите, в съответствие с решение на МС: КНСБ, КТ “ПОДКРЕПА“, АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и ССИ);
1.3. Финансови институции – банки (кредитни институции) или финансови институции по смисъла на Закона за кредитните институции.

Кандидатът може да участва самостоятелно или в партньорство. 

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 5 000 000 лева, като средства от ЕСФ са 4 250 000 лева (85%), а национално съфинансиране се равнява на 750 000 лева (15%).

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) за конкретен проект:

  • Минимален размер на БФП: 100 000 лева
  • Максимален размер на БФП: 391 166 лева

Процент на съфинансиране от програмата: няма

Приложим режим на минимални/държавни помощи

Допустими дейности:

– Организация и управление на проекта – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

– Информация и комуникация – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

  1. Информиране и мотивиране за развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество.
  2. Предоставяне на обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност (специализирани обучения).
  3. Предоставяне на консултантски услуги за подготовка за самостоятелна стопанска дейност, и дейности за подкрепа.

Допустими разходи

І. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ
1/1.1. Разходи за трудови възнаграждения и възнаграждения, определени по реда на ЗДСл, на лицата, наети за осъществяване на дейност 1, вкл. всички дължими вноски за сметка на работодателя върху договореното възнаграждение, съгласно изискванията на КТ и КСО.
1/1.2. Разходи за трудови възнаграждения и възнаграждения, определени по реда на ЗДСл, на лицата, наети за осъществяване на дейности 2 и 3, вкл. всички дължими вноски за сметка на работодателя върху договореното възнаграждение, съгласно изискванията на КТ и КСО.

2/2.1. Разходи за командировки /дневни, пътни и квартирни/ на лицата, получаващи възнаграждения по дейност 1.
2/2.2. Разходи за командировки /дневни, пътни и квартирни/ на лицата, получаващи възнаграждения по дейности 2 и 3.

ІІ. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ
3/3.1. Разходи за материали и консумативи, необходими за осъществяването на дейност 1.
3/3.2. Разходи за материали и консумативи, необходими за осъществяването на дейности 2 и 3.

III. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ
4/4.1. Разходи за наем на зали, оборудване и други, пряко свързани и необходими за осъществяването на дейност 1.
4/4.2. Разходи за наем на зали, оборудване и други, пряко свързани и необходими за осъществяването на дейности 2 и 3.
5/5.1. Разходи, произтичащи от договори за изработка/услуга или договори за поръчка по реда на ЗЗД, неквалифицирани другаде, за извършване на Дейност 1.
5/5.2. Разходи, произтичащи от договори за изработка/услуга или договори за поръчка по реда на ЗЗД, неквалифицирани другаде, за извършване на дейности 2 и 3.

IV. ЕДИННА СТАВКА
ТЕЗИ РАЗХОДИ ЩЕ БЪДАТ СЛУЖЕБНО ОТРАЗЕНИ ОТ СТРАНА НА УО И СА В РАЗМЕР НА 10 % ОТ ПРЕКИТЕ ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТА. 6/6.1. Непреки разходи в размер на 10 на сто от допустимите преки разходи по проекта.

Допустими целеви групи:

– Лица, желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност, в т.ч. безработни, неактивни или работещи, вкл. младежи до 29 г.
Приоритетно в проектите трябва да бъдат включвани безработни и/или неактивни лица.
В проект не могат да бъдат включвани лица, които вече са самонаети и упражняват стопанска дейност.
Не се допуска дублиране на финансиране на една и съща целева група от различни източници за една и съща дейност.

Продължителността на дейностите не може да надвишава 24 месеца, и тяхното изпълнение следва да приключи до 30.06.2020 г.

Кандидатстването по настоящата схема е електронно, като се използва системата ИСУН 2020. Документите за кандидатстване следва да бъдат подадени само по електронен път, подписани с Квалифициран електронен подпис (КЕП).

ОБАДЕТЕ НИ СЕ и ние ще Ви съдействаме за кандидатстване и за изпълнение на Вашия проект

За консултации или съдействие за кандидатстване, моля, свържете се с нас на имейл: office@proadvisebg.com или на тел. 0886847933, лице за контакт: Надя Стайкова, главен консултант

Проадвайс ЕООД; http://www.proadvisebg.com