Данъчно третиране по ЗКПО при преобразуване на търговски дружества и прехвърляне на предприятие

Дати

19.10.2017 год.

Място

гр. София, конферентна зала във ВЕНУС център, бул. Княз Александър Дондуков 9 (вход откъм ул. Бачо Киро)

Лектори

Димитър Войнов

консултант по ЗКПО

19 октомври 2017 год.

09:00 – 13:15

Форми на преобразуване за данъчни цели:

– вливане

– сливане

– разделяне

– отделяне

– прехвърляне на обособена дейност

– замяна на акции

Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО при:

– преобразуващите се дружества

– приемащите и новоучредените дружества

– акционерите и съдружниците в дружествата, участващи в преобразуването

Активи и пасиви предмет на преобразуване.

Подаване на документи в НАП във връзка с преобразуването:

            – данъчен амортизационен план

            – справка за неамортизируемите активи

Кафе пауза

Специфични въпроси, свързани с данъчното третиране по ЗКПО при преобразуване на дружества:

            – авансови вноски

            – пренасяне на загуби

            – слаба капитализация

            – по-ранна дата за счетоводни цели

            – други

Данъчно третиране при преобразуване на дружества, което не отговаря на изискванията на ЗКПО за прилагане на специфичния режим на облагане.

Кафе пауза

Прехвърляне на предприятие по чл.15 от Търговския закон. Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО при:

– отчуждителя

– правоприемника

Такса за 1 участник:
за ранно записване до 06.10.2017 – 100 лв.
за записване след 06.10.2017 – 120 лв.
Таксата включва: зала с техническо оборудване, 5 учебни часа лекции, материали от семинара, 2 кафе-паузи /кафе или чай, мин. вода, сладки/.
Всеки участник получава сертификат.

Срок за записване: до 17.10.2017 г.

[gravityform id=“15″ title=“true“ description=“false“ ajax=“true“]