Счетоводство и Човешки ресурси за управители. Синтезирана информация с най-същественото за ефективен контрол.

Дати

07.11.2017 год.

Място

гр. София, конферентна зала във ВЕНУС център, бул. Княз Александър Дондуков 9 (вход откъм ул. Бачо Киро)

Лектори

07 ноември 2017 год.

09:30 – 17:00

Разглеждане на най-съществените моменти в управлението и контрола на отдели „Счетоводство“ и „Човешки ресурси“. Какво трябва да знае, да следи и да изисква управителят от тях за ефективен контрол на бизнеса.

Счетоводство

Задължения и отговорности на управителя

Приложимо законодателство – основни неща, необходими в практиката на управителя

 • Закон за счетоводството
 • ЗКПО
 • ЗДДС
 • Други

Кафе пауза

Счетоводни справкикак да четем, рабираме и анализираме

Месечни счетоводни справки

 • Оборотна ведомост
 • Приходи и разходи
 • Главна книга
 • Аналитични справки
 • Клиенти и доставчици по аванси
 • Стокови и касови наличности

Годишни счетоводни справки

 • Оборотна ведомост
 • Баланс
 • ОПР
 • ДМА и ДНА
 • Амортизации

Годишен финансов отчет

Облекчения за микро и малки предприятия

Данъци

 • деклариране и внасяне
 • данъчно облагане през 2017 г.

Дискусия и въпроси

Обедна почивка

Човешки капитал

Задължения и отговорности на управителя

Трудово законодателство

I. Трудови правоотношения

 1. Трудов договор – сключване и видове (по чл. 114, срочни, допълнителен).
 2. Изменение и прекратяване на ТД – основания и казуси, уволнения, съкращения, обезщетения.
 3. Други договори за работа (граждански, от разстояние, за стажуване и др.).
 4. Необходими документи при възникване и прекратяване на трудовото правоотношение и при администриране на другите договори.

II. Задължителни вътрешно фирмени нормативни документи – създаване и съхранение

 1. Заповеди
 2. Книги и регистри
 3. Правилник за вътрешния трудов ред, съдържание, наличност и важност
 4. Вътрешни правила за работната заплата
 5. Структура и щатно длъжностно разписание на предприятието, кога се променя

Кафе пауза

III. Трудови възнаграждения

1. Обработка на заплати

– Период на начисляване и изплащане на възнаграждения – заплати, аванси, бонуси.

– Документация по заплащанията.

– Начисляване и изплащане на възнаграждения по граждански договори, по ДУК, на самоосигуряващи се лица, съдружници и други. 

2. ЗДДФЛ (облекчения, облагане, отстъпки).

IV. Социално осигуряване

 1. Нормативна уредба- КСО, ЗДОО, наредби и др., промени 2017/2018
 2. Осигуряване по трудов договор, при болнични и майчинство
 3. Осигуряване на наети пенсионери по ТД и ГД
 4. Осигуряване на СОЛ, управители и съдружници
 5. Важни моменти за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите и осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
 6. ДОПК – законът, който третира отговорностите на управителите

Дискусия и въпроси

Такса за 1 участник: 160 лв. За записване до 25.10 – 130 лв.
Таксата включва: зала с техническо оборудване, лекции, материали от семинара, 2 кафе-паузи /кафе или чай, мин. вода, сладки/.

Срок за записване: до 03.11.2017 г.

[gravityform id=“15″ title=“true“ description=“false“ ajax=“true“]

Промени за 2018 г. в ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ДОПК

Дати

15 – 16.02.2018 г.

Място

гр. София, ВЕНУС конферентен център

Лектор

Лорета Цветкова

Главен експерт по ЗДДФЛ в НАП

Зорница Димитрова

Юрист, експерт по осигурително право

Димитър Войнов

консултант по ЗКПО

[vc_column_tex

15 февруари 2018 год.

9:30 – 17:00

[/vc_column_text]

Промени в ЗКПО и Закона за счетоводството през 2018 г.

Годишно данъчно приключване на 2017 г.

 

Промени в ЗКПО и Закона за счетоводството през 2018 г.

 • облекчения за предприятия без дейност
 • подаване на декларации по електронен път
 • други промени в ЗКПО
 • други промени в Закона за счетоводството

Кафе пауза

Разпределяне на средства към собственика, касови наличности, разчети със собственика и скрито разпределение на печалба.

Обедна почивка


Въпроси по годишното данъчно приключване на 2017 г.

 • Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи)
 • Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)
 • Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС)
 • Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи – ремонт или подобрение)

Кафе пауза

 • Данъчно третиране при допускане на счетоводни и други грешки
 • Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина
 • Данъчно третиране на дивиденти
 • Данъчно третиране при преобразуване на дружества (вливане, сливане, разделяне, отделяне, прехвърляне на обособена дейност и замяна на акции)
 • Данъци върху разходите

16 февруари 2018 год.

9:30 – 17:30

Промените в социалното осигуряване и ЗДДФЛ през 2018 г.


Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

 1. Представяне на новите моменти при годишното облагане на доходите за 2017 г. Какви са промените в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г. и свързаните с тях изменения в закона. Деклариране на доходи на местни физически лица от източници в чужбина и определяне на дължимия данък. Разглеждане на казуси от практиката. Данъчни облекчения, които могат да се ползват при подаването на годишната данъчна декларация за 2018 г. и условия за прилагането им. Специфики при попълването и подаването на годишна данъчна декларация за доходи на починали лица.
 2. Задължение за предоставяне на информация в НАП за доходи, изплатени през 2017 г.:
 • Предоставяне на информация в НАП за доходи, изплатени/начислени в полза на чуждестранни физически лица – установени за данъчни цели в държави – членки на ЕС;
 • Попълване и подаване на справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица за 2017 г. и свързаните с това промени в ЗДДФЛ. Специфични казуси от практиката;
[/vc_row_inner]

Кафе пауза


3. Други актуални казуси по прилагането на ЗДДФЛ, в т.ч. казуси, свързани с доходите от трудови правоотношения и годишното им облагане от работодателя, ползване на данъчни облекчения при работодателя; облагаеми и необлагаеми доходи; специфики при облагането на доходите от прехвърляне на права или имущество; доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ; доходи, облагаеми с окончателен данък; Деклариране на дължимите данъци по ЗДДФЛ. 

4. Дискусия. Разглеждане на въпроси по прилагането на закона, предварително зададени от участниците или поставени по време на семинара.

[/vc_row_inner]

Обедна почивка


 

 

Промените в социалното осигуряване през 2018 г.

 

Първа част

Закон за бюджета на ДОО за 2018 г.

Нови параметри на осигурителния доход. Осигурителен доход на самоосигуряващи се лица. Таблица за определяне на минималния осигурителен доход. Максимален осигурителен доход. Размер на осигурителните вноски. Размер на минималните краткосрочни обезщетения и на минималната пенсия.

Кафе пауза


Втора част

Промени в КСО и наредбите по прилагането му.

Внасяне на вноски върху средствата за сметка на социалните разходи. Осигурителни вноски при командироване на служители в държави от ЕС. Срокове за внасяне на осигурителни вноски. Изплащане на обезщетения за временна неработоспособност. Изплащане на обезщетения за безработица. Нов ред за изчисляване на пенсиите. Промени в процедурите за отпускане и изплащане на обезщетения и пенсии.

Трета част

Промени в реда за подаване на декларации обр. № 1 и № 6.

Дискусия

Такса за 1 участник за записване и плащане до 10.02.2018 г.: 240 лв.
Такса за 1 участник за записване и плащане след 10.02.2018 г.: 300 лв.
Такса за 1 участник за 1 ден: 120 лв.
Таксата включва: зала с техническо оборудване, лекции, материали от семинара, кафе-паузи /кафе или чай, мин. вода/.

Срок за записване: до 13.02.2018 г. или до изчерпване на местата

[/vc_column_inner][gravityform id=“15″ title=“true“ description=“false“ ajax=“true“]

Промени за 2018 г. в ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ДОПК

Дати

15 – 16.02.2018 г.

Място

гр. София, ВЕНУС конферентен център

Лектор

Лорета Цветкова

Главен експерт по ЗДДФЛ в НАП

Зорница Димитрова

Юрист, експерт по осигурително право

Димитър Войнов

консултант по ЗКПО

[vc_column_tex

15 февруари 2018 год.

9:30 – 17:00

[/vc_column_text]

Промени в ЗКПО и Закона за счетоводството през 2018 г.

Годишно данъчно приключване на 2017 г.

 

Промени в ЗКПО и Закона за счетоводството през 2018 г.

 • облекчения за предприятия без дейност
 • подаване на декларации по електронен път
 • други промени в ЗКПО
 • други промени в Закона за счетоводството

Кафе пауза

Разпределяне на средства към собственика, касови наличности, разчети със собственика и скрито разпределение на печалба.

Обедна почивка


Въпроси по годишното данъчно приключване на 2017 г.

 • Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи)
 • Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)
 • Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС)
 • Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи – ремонт или подобрение)

Кафе пауза

 • Данъчно третиране при допускане на счетоводни и други грешки
 • Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина
 • Данъчно третиране на дивиденти
 • Данъчно третиране при преобразуване на дружества (вливане, сливане, разделяне, отделяне, прехвърляне на обособена дейност и замяна на акции)
 • Данъци върху разходите

16 февруари 2018 год.

9:30 – 17:30

Промените в социалното осигуряване и ЗДДФЛ през 2018 г.


Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

 1. Представяне на новите моменти при годишното облагане на доходите за 2017 г. Какви са промените в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г. и свързаните с тях изменения в закона. Деклариране на доходи на местни физически лица от източници в чужбина и определяне на дължимия данък. Разглеждане на казуси от практиката. Данъчни облекчения, които могат да се ползват при подаването на годишната данъчна декларация за 2018 г. и условия за прилагането им. Специфики при попълването и подаването на годишна данъчна декларация за доходи на починали лица.
 2. Задължение за предоставяне на информация в НАП за доходи, изплатени през 2017 г.:
 • Предоставяне на информация в НАП за доходи, изплатени/начислени в полза на чуждестранни физически лица – установени за данъчни цели в държави – членки на ЕС;
 • Попълване и подаване на справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица за 2017 г. и свързаните с това промени в ЗДДФЛ. Специфични казуси от практиката;
[/vc_row_inner]

Кафе пауза


3. Други актуални казуси по прилагането на ЗДДФЛ, в т.ч. казуси, свързани с доходите от трудови правоотношения и годишното им облагане от работодателя, ползване на данъчни облекчения при работодателя; облагаеми и необлагаеми доходи; специфики при облагането на доходите от прехвърляне на права или имущество; доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ; доходи, облагаеми с окончателен данък; Деклариране на дължимите данъци по ЗДДФЛ. 

4. Дискусия. Разглеждане на въпроси по прилагането на закона, предварително зададени от участниците или поставени по време на семинара.

[/vc_row_inner]

Обедна почивка


 

 

Промените в социалното осигуряване през 2018 г.

 

Първа част

Закон за бюджета на ДОО за 2018 г.

Нови параметри на осигурителния доход. Осигурителен доход на самоосигуряващи се лица. Таблица за определяне на минималния осигурителен доход. Максимален осигурителен доход. Размер на осигурителните вноски. Размер на минималните краткосрочни обезщетения и на минималната пенсия.

Кафе пауза


Втора част

Промени в КСО и наредбите по прилагането му.

Внасяне на вноски върху средствата за сметка на социалните разходи. Осигурителни вноски при командироване на служители в държави от ЕС. Срокове за внасяне на осигурителни вноски. Изплащане на обезщетения за временна неработоспособност. Изплащане на обезщетения за безработица. Нов ред за изчисляване на пенсиите. Промени в процедурите за отпускане и изплащане на обезщетения и пенсии.

Трета част

Промени в реда за подаване на декларации обр. № 1 и № 6.

Дискусия

Такса за 1 участник за записване и плащане до 10.02.2018 г.: 240 лв.
Такса за 1 участник за записване и плащане след 10.02.2018 г.: 300 лв.
Такса за 1 участник за 1 ден: 120 лв.
Таксата включва: зала с техническо оборудване, лекции, материали от семинара, кафе-паузи /кафе или чай, мин. вода/.

Срок за записване: до 13.02.2018 г. или до изчерпване на местата

[/vc_column_inner][gravityform id=“15″ title=“true“ description=“false“ ajax=“true“]

Промени за 2018 г. в ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ДОПК

Дати

15 – 16.02.2018 г.

Място

гр. София, ВЕНУС конферентен център

Лектор

Лорета Цветкова

Главен експерт по ЗДДФЛ в НАП

Зорница Димитрова

Юрист, експерт по осигурително право

Димитър Войнов

консултант по ЗКПО

[vc_column_tex

15 февруари 2018 год.

9:30 – 17:00

[/vc_column_text]

Промени в ЗКПО и Закона за счетоводството през 2018 г.

Годишно данъчно приключване на 2017 г.

 

Промени в ЗКПО и Закона за счетоводството през 2018 г.

 • облекчения за предприятия без дейност
 • подаване на декларации по електронен път
 • други промени в ЗКПО
 • други промени в Закона за счетоводството

Кафе пауза

Разпределяне на средства към собственика, касови наличности, разчети със собственика и скрито разпределение на печалба.

Обедна почивка


Въпроси по годишното данъчно приключване на 2017 г.

 • Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи)
 • Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)
 • Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС)
 • Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи – ремонт или подобрение)

Кафе пауза

 • Данъчно третиране при допускане на счетоводни и други грешки
 • Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина
 • Данъчно третиране на дивиденти
 • Данъчно третиране при преобразуване на дружества (вливане, сливане, разделяне, отделяне, прехвърляне на обособена дейност и замяна на акции)
 • Данъци върху разходите

16 февруари 2018 год.

9:30 – 17:30

Промените в социалното осигуряване и ЗДДФЛ през 2018 г.


Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

 1. Представяне на новите моменти при годишното облагане на доходите за 2017 г. Какви са промените в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г. и свързаните с тях изменения в закона. Деклариране на доходи на местни физически лица от източници в чужбина и определяне на дължимия данък. Разглеждане на казуси от практиката. Данъчни облекчения, които могат да се ползват при подаването на годишната данъчна декларация за 2018 г. и условия за прилагането им. Специфики при попълването и подаването на годишна данъчна декларация за доходи на починали лица.
 2. Задължение за предоставяне на информация в НАП за доходи, изплатени през 2017 г.:
 • Предоставяне на информация в НАП за доходи, изплатени/начислени в полза на чуждестранни физически лица – установени за данъчни цели в държави – членки на ЕС;
 • Попълване и подаване на справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица за 2017 г. и свързаните с това промени в ЗДДФЛ. Специфични казуси от практиката;
[/vc_row_inner]

Кафе пауза


3. Други актуални казуси по прилагането на ЗДДФЛ, в т.ч. казуси, свързани с доходите от трудови правоотношения и годишното им облагане от работодателя, ползване на данъчни облекчения при работодателя; облагаеми и необлагаеми доходи; специфики при облагането на доходите от прехвърляне на права или имущество; доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ; доходи, облагаеми с окончателен данък; Деклариране на дължимите данъци по ЗДДФЛ. 

4. Дискусия. Разглеждане на въпроси по прилагането на закона, предварително зададени от участниците или поставени по време на семинара.

[/vc_row_inner]

Обедна почивка


 

 

Промените в социалното осигуряване през 2018 г.

 

Първа част

Закон за бюджета на ДОО за 2018 г.

Нови параметри на осигурителния доход. Осигурителен доход на самоосигуряващи се лица. Таблица за определяне на минималния осигурителен доход. Максимален осигурителен доход. Размер на осигурителните вноски. Размер на минималните краткосрочни обезщетения и на минималната пенсия.

Кафе пауза


Втора част

Промени в КСО и наредбите по прилагането му.

Внасяне на вноски върху средствата за сметка на социалните разходи. Осигурителни вноски при командироване на служители в държави от ЕС. Срокове за внасяне на осигурителни вноски. Изплащане на обезщетения за временна неработоспособност. Изплащане на обезщетения за безработица. Нов ред за изчисляване на пенсиите. Промени в процедурите за отпускане и изплащане на обезщетения и пенсии.

Трета част

Промени в реда за подаване на декларации обр. № 1 и № 6.

Дискусия

Такса за 1 участник за записване и плащане до 10.02.2018 г.: 240 лв.
Такса за 1 участник за записване и плащане след 10.02.2018 г.: 300 лв.
Такса за 1 участник за 1 ден: 120 лв.
Таксата включва: зала с техническо оборудване, лекции, материали от семинара, кафе-паузи /кафе или чай, мин. вода/.

Срок за записване: до 13.02.2018 г. или до изчерпване на местата

[/vc_column_inner][gravityform id=“15″ title=“true“ description=“false“ ajax=“true“]

Промени за 2018 г. в ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ДОПК

Дати

15 – 16.02.2018 г.

Място

гр. София, ВЕНУС конферентен център

Лектор

Лорета Цветкова

Главен експерт по ЗДДФЛ в НАП

Зорница Димитрова

Юрист, експерт по осигурително право

Димитър Войнов

консултант по ЗКПО

[vc_column_tex

15 февруари 2018 год.

9:30 – 17:00

[/vc_column_text]

Промени в ЗКПО и Закона за счетоводството през 2018 г.

Годишно данъчно приключване на 2017 г.

 

Промени в ЗКПО и Закона за счетоводството през 2018 г.

 • облекчения за предприятия без дейност
 • подаване на декларации по електронен път
 • други промени в ЗКПО
 • други промени в Закона за счетоводството

Кафе пауза

Разпределяне на средства към собственика, касови наличности, разчети със собственика и скрито разпределение на печалба.

Обедна почивка


Въпроси по годишното данъчно приключване на 2017 г.

 • Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи)
 • Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)
 • Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС)
 • Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи – ремонт или подобрение)

Кафе пауза

 • Данъчно третиране при допускане на счетоводни и други грешки
 • Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина
 • Данъчно третиране на дивиденти
 • Данъчно третиране при преобразуване на дружества (вливане, сливане, разделяне, отделяне, прехвърляне на обособена дейност и замяна на акции)
 • Данъци върху разходите

16 февруари 2018 год.

9:30 – 17:30

Промените в социалното осигуряване и ЗДДФЛ през 2018 г.


Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

 1. Представяне на новите моменти при годишното облагане на доходите за 2017 г. Какви са промените в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г. и свързаните с тях изменения в закона. Деклариране на доходи на местни физически лица от източници в чужбина и определяне на дължимия данък. Разглеждане на казуси от практиката. Данъчни облекчения, които могат да се ползват при подаването на годишната данъчна декларация за 2018 г. и условия за прилагането им. Специфики при попълването и подаването на годишна данъчна декларация за доходи на починали лица.
 2. Задължение за предоставяне на информация в НАП за доходи, изплатени през 2017 г.:
 • Предоставяне на информация в НАП за доходи, изплатени/начислени в полза на чуждестранни физически лица – установени за данъчни цели в държави – членки на ЕС;
 • Попълване и подаване на справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица за 2017 г. и свързаните с това промени в ЗДДФЛ. Специфични казуси от практиката;
[/vc_row_inner]

Кафе пауза


3. Други актуални казуси по прилагането на ЗДДФЛ, в т.ч. казуси, свързани с доходите от трудови правоотношения и годишното им облагане от работодателя, ползване на данъчни облекчения при работодателя; облагаеми и необлагаеми доходи; специфики при облагането на доходите от прехвърляне на права или имущество; доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ; доходи, облагаеми с окончателен данък; Деклариране на дължимите данъци по ЗДДФЛ. 

4. Дискусия. Разглеждане на въпроси по прилагането на закона, предварително зададени от участниците или поставени по време на семинара.

[/vc_row_inner]

Обедна почивка


 

 

Промените в социалното осигуряване през 2018 г.

 

Първа част

Закон за бюджета на ДОО за 2018 г.

Нови параметри на осигурителния доход. Осигурителен доход на самоосигуряващи се лица. Таблица за определяне на минималния осигурителен доход. Максимален осигурителен доход. Размер на осигурителните вноски. Размер на минималните краткосрочни обезщетения и на минималната пенсия.

Кафе пауза


Втора част

Промени в КСО и наредбите по прилагането му.

Внасяне на вноски върху средствата за сметка на социалните разходи. Осигурителни вноски при командироване на служители в държави от ЕС. Срокове за внасяне на осигурителни вноски. Изплащане на обезщетения за временна неработоспособност. Изплащане на обезщетения за безработица. Нов ред за изчисляване на пенсиите. Промени в процедурите за отпускане и изплащане на обезщетения и пенсии.

Трета част

Промени в реда за подаване на декларации обр. № 1 и № 6.

Дискусия

Такса за 1 участник за записване и плащане до 10.02.2018 г.: 240 лв.
Такса за 1 участник за записване и плащане след 10.02.2018 г.: 300 лв.
Такса за 1 участник за 1 ден: 120 лв.
Таксата включва: зала с техническо оборудване, лекции, материали от семинара, кафе-паузи /кафе или чай, мин. вода/.

Срок за записване: до 13.02.2018 г. или до изчерпване на местата

[/vc_column_inner][gravityform id=“15″ title=“true“ description=“false“ ajax=“true“]

Промени за 2018 г. в ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ДОПК

Дати

15 – 16.02.2018 г.

Място

гр. София, ВЕНУС конферентен център

Лектор

Лорета Цветкова

Главен експерт по ЗДДФЛ в НАП

Зорница Димитрова

Юрист, експерт по осигурително право

Димитър Войнов

консултант по ЗКПО

[vc_column_tex

15 февруари 2018 год.

9:30 – 17:00

[/vc_column_text]

Промени в ЗКПО и Закона за счетоводството през 2018 г.

Годишно данъчно приключване на 2017 г.

 

Промени в ЗКПО и Закона за счетоводството през 2018 г.

 • облекчения за предприятия без дейност
 • подаване на декларации по електронен път
 • други промени в ЗКПО
 • други промени в Закона за счетоводството

Кафе пауза

Разпределяне на средства към собственика, касови наличности, разчети със собственика и скрито разпределение на печалба.

Обедна почивка


Въпроси по годишното данъчно приключване на 2017 г.

 • Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи)
 • Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)
 • Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС)
 • Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи – ремонт или подобрение)

Кафе пауза

 • Данъчно третиране при допускане на счетоводни и други грешки
 • Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина
 • Данъчно третиране на дивиденти
 • Данъчно третиране при преобразуване на дружества (вливане, сливане, разделяне, отделяне, прехвърляне на обособена дейност и замяна на акции)
 • Данъци върху разходите

16 февруари 2018 год.

9:30 – 17:30

Промените в социалното осигуряване и ЗДДФЛ през 2018 г.


Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

 1. Представяне на новите моменти при годишното облагане на доходите за 2017 г. Какви са промените в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г. и свързаните с тях изменения в закона. Деклариране на доходи на местни физически лица от източници в чужбина и определяне на дължимия данък. Разглеждане на казуси от практиката. Данъчни облекчения, които могат да се ползват при подаването на годишната данъчна декларация за 2018 г. и условия за прилагането им. Специфики при попълването и подаването на годишна данъчна декларация за доходи на починали лица.
 2. Задължение за предоставяне на информация в НАП за доходи, изплатени през 2017 г.:
 • Предоставяне на информация в НАП за доходи, изплатени/начислени в полза на чуждестранни физически лица – установени за данъчни цели в държави – членки на ЕС;
 • Попълване и подаване на справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица за 2017 г. и свързаните с това промени в ЗДДФЛ. Специфични казуси от практиката;
[/vc_row_inner]

Кафе пауза


3. Други актуални казуси по прилагането на ЗДДФЛ, в т.ч. казуси, свързани с доходите от трудови правоотношения и годишното им облагане от работодателя, ползване на данъчни облекчения при работодателя; облагаеми и необлагаеми доходи; специфики при облагането на доходите от прехвърляне на права или имущество; доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ; доходи, облагаеми с окончателен данък; Деклариране на дължимите данъци по ЗДДФЛ. 

4. Дискусия. Разглеждане на въпроси по прилагането на закона, предварително зададени от участниците или поставени по време на семинара.

[/vc_row_inner]

Обедна почивка


 

 

Промените в социалното осигуряване през 2018 г.

 

Първа част

Закон за бюджета на ДОО за 2018 г.

Нови параметри на осигурителния доход. Осигурителен доход на самоосигуряващи се лица. Таблица за определяне на минималния осигурителен доход. Максимален осигурителен доход. Размер на осигурителните вноски. Размер на минималните краткосрочни обезщетения и на минималната пенсия.

Кафе пауза


Втора част

Промени в КСО и наредбите по прилагането му.

Внасяне на вноски върху средствата за сметка на социалните разходи. Осигурителни вноски при командироване на служители в държави от ЕС. Срокове за внасяне на осигурителни вноски. Изплащане на обезщетения за временна неработоспособност. Изплащане на обезщетения за безработица. Нов ред за изчисляване на пенсиите. Промени в процедурите за отпускане и изплащане на обезщетения и пенсии.

Трета част

Промени в реда за подаване на декларации обр. № 1 и № 6.

Дискусия

Такса за 1 участник за записване и плащане до 10.02.2018 г.: 240 лв.
Такса за 1 участник за записване и плащане след 10.02.2018 г.: 300 лв.
Такса за 1 участник за 1 ден: 120 лв.
Таксата включва: зала с техническо оборудване, лекции, материали от семинара, кафе-паузи /кафе или чай, мин. вода/.

Срок за записване: до 13.02.2018 г. или до изчерпване на местата

[/vc_column_inner][gravityform id=“15″ title=“true“ description=“false“ ajax=“true“]

Промени за 2018 г. в ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, ДОПК

Дати

15 – 16.02.2018 г.

Място

гр. София, ВЕНУС конферентен център

Лектор

Лорета Цветкова

Главен експерт по ЗДДФЛ в НАП

Зорница Димитрова

Юрист, експерт по осигурително право

Димитър Войнов

консултант по ЗКПО

[vc_column_tex

15 февруари 2018 год.

9:30 – 17:00

[/vc_column_text]

Промени в ЗКПО и Закона за счетоводството през 2018 г.

Годишно данъчно приключване на 2017 г.

 

Промени в ЗКПО и Закона за счетоводството през 2018 г.

 • облекчения за предприятия без дейност
 • подаване на декларации по електронен път
 • други промени в ЗКПО
 • други промени в Закона за счетоводството

Кафе пауза

Разпределяне на средства към собственика, касови наличности, разчети със собственика и скрито разпределение на печалба.

Обедна почивка


Въпроси по годишното данъчно приключване на 2017 г.

 • Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи)
 • Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)
 • Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС)
 • Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи – ремонт или подобрение)

Кафе пауза

 • Данъчно третиране при допускане на счетоводни и други грешки
 • Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина
 • Данъчно третиране на дивиденти
 • Данъчно третиране при преобразуване на дружества (вливане, сливане, разделяне, отделяне, прехвърляне на обособена дейност и замяна на акции)
 • Данъци върху разходите

16 февруари 2018 год.

9:30 – 17:30

Промените в социалното осигуряване и ЗДДФЛ през 2018 г.


Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

 1. Представяне на новите моменти при годишното облагане на доходите за 2017 г. Какви са промените в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г. и свързаните с тях изменения в закона. Деклариране на доходи на местни физически лица от източници в чужбина и определяне на дължимия данък. Разглеждане на казуси от практиката. Данъчни облекчения, които могат да се ползват при подаването на годишната данъчна декларация за 2018 г. и условия за прилагането им. Специфики при попълването и подаването на годишна данъчна декларация за доходи на починали лица.
 2. Задължение за предоставяне на информация в НАП за доходи, изплатени през 2017 г.:
 • Предоставяне на информация в НАП за доходи, изплатени/начислени в полза на чуждестранни физически лица – установени за данъчни цели в държави – членки на ЕС;
 • Попълване и подаване на справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица за 2017 г. и свързаните с това промени в ЗДДФЛ. Специфични казуси от практиката;
[/vc_row_inner]

Кафе пауза


3. Други актуални казуси по прилагането на ЗДДФЛ, в т.ч. казуси, свързани с доходите от трудови правоотношения и годишното им облагане от работодателя, ползване на данъчни облекчения при работодателя; облагаеми и необлагаеми доходи; специфики при облагането на доходите от прехвърляне на права или имущество; доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ; доходи, облагаеми с окончателен данък; Деклариране на дължимите данъци по ЗДДФЛ. 

4. Дискусия. Разглеждане на въпроси по прилагането на закона, предварително зададени от участниците или поставени по време на семинара.

[/vc_row_inner]

Обедна почивка


 

 

Промените в социалното осигуряване през 2018 г.

 

Първа част

Закон за бюджета на ДОО за 2018 г.

Нови параметри на осигурителния доход. Осигурителен доход на самоосигуряващи се лица. Таблица за определяне на минималния осигурителен доход. Максимален осигурителен доход. Размер на осигурителните вноски. Размер на минималните краткосрочни обезщетения и на минималната пенсия.

Кафе пауза


Втора част

Промени в КСО и наредбите по прилагането му.

Внасяне на вноски върху средствата за сметка на социалните разходи. Осигурителни вноски при командироване на служители в държави от ЕС. Срокове за внасяне на осигурителни вноски. Изплащане на обезщетения за временна неработоспособност. Изплащане на обезщетения за безработица. Нов ред за изчисляване на пенсиите. Промени в процедурите за отпускане и изплащане на обезщетения и пенсии.

Трета част

Промени в реда за подаване на декларации обр. № 1 и № 6.

Дискусия

Такса за 1 участник за записване и плащане до 10.02.2018 г.: 240 лв.
Такса за 1 участник за записване и плащане след 10.02.2018 г.: 300 лв.
Такса за 1 участник за 1 ден: 120 лв.
Таксата включва: зала с техническо оборудване, лекции, материали от семинара, кафе-паузи /кафе или чай, мин. вода/.

Срок за записване: до 13.02.2018 г. или до изчерпване на местата

[/vc_column_inner][gravityform id=“15″ title=“true“ description=“false“ ajax=“true“]