Оперативна програма „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020

Отворена процедура: BG05M9OP001-1.020 „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”

За консултации и разработване на Вашето проектно предложение моля, свържете се с нас на телефони 0886847933 и 0879530473 или ни пишете на имейл: office@proadvisebg.com

Краен срок за представяне на проектните предложения: 05.04.2017 г., 17:30 часа.

Представят се проектни предложения по:

Приоритетна ос № 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места

Инвестиционен приоритет 3: Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора (ЕСФ), в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранцията за младежта. Специфична цел 1: Увеличаване броя на икономически неактивните младежи извън образование и обучение на възраст до 29 г. вкл., които са получили предложение за обучение, работа, стаж или обучение по време на работа (чиракуване), или са насочени към продължаване на образованието. Специфична цел 3: Увеличаване броя на включените в обучение, в заетост или в самостоятелна заетост безработни младежи извън образование или обучение на възраст до 29 г. вкл., които са със завършено средно или висше образование.

Инвестиционен приоритет 5: Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия. Специфична цел: Увеличаване броя на включените в самостоятелна заетост безработни, неактивни и наети лица.

Териториален обхват: Дейностите следва да се изпълняват на територията на Република България. Операцията ще бъде осъществена в 6 компонента, на база на териториалното деление на страната на региони от ниво NUTS 2: Северозападен район, Северен централен район, Североизточен район, Югоизточен район, Южен централен район, Югозападен район. По предстоящата процедура един проект може да се изпълнява само в един от шестте компонента, но ще се насърчават проекти, които осигуряват дейности в повече от една област в района, за който се кандидатства.

Цели на процедурата:

– Подготовка на лица, желаещи да развиват собствен бизнес, вкл. безработни и работещи, за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и самонаемане;

– Предоставяне на комплекс от обучения и услуги, които да подпомогнат целевите групи в разработката и преценката на предприемаческите им идеи, придобиването на нужни за управлението и развитието на бизнеса знания и умения и разработването на бизнес идеите в жизнеспособни планове за реализация на реална стопанска дейност;

– Предоставяне на подкрепа за започване на реална стопанска дейност и намиране на подходящи източници на финансиране, достъп до услуги и менторство за развитие на бизнес.

Допустими кандидати:

1. Центрове за развитие на предприемачеството, включително:

– Неправителствени организации – юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ

– Търговци по смисъла на Търговския закон;

2. Социални партньори (национално представителни организации на работниците и служителите или на работодателите, в съответствие с решение на МС: КНСБ, КТ “ПОДКРЕПА“, АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и ССИ);

3. Финансови институции – банки (кредитни институции) или финансови институции по смисъла на Закона за кредитните институции

Кандидатът може да участва самостоятелно или в партньорство

Допустими партньори:

1. Обучителни организации и институции;

2. Центрове за информация и професионално ориентиране, регистрирани в Регистъра на центровете за информация и професионално ориентиране към НАПОО;

3. Неправителствени организации – юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на Закон за юридическите лица с нестопанска цел;

4. Социални партньори (национално представителни организации на работниците и служителите или на работодателите, в съответствие с решение на МС: КНСБ, КТ “ПОДКРЕПА“, АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и ССИ);

5. Общини или райони на общини на територията на Република България;

6. Финансови институции – банки (кредитни институции) или финансови институции по смисъла на Закона за кредитните институции

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 5 000 000 лева, като финансирането от ЕСФ е 4 250 000 лева (85%), а национално съфинансиране се равнява на 750 000 лева (15%).

Предвидено е разпределение на бюджета по компоненти/райони, както следва:

Северозападен район – 463 000 лева

Северен централен район – 553 000 лева

Североизточен район – 673 000 лева

Югоизточен район – 713 000 лева

Южен централен район – 986 000 лева

Югозападен район – 1 612 000 лева

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

  • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 100 000 лева
  • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 лева

Процент на съфинансиране от програмата: Не се изисква съфинансиране от страна на кандидата и безвъзмездната финансова помощ може да покрие до 100% от общо допустимите разходи по проекта. В случай на декларирано съфинансиране от страна на бенефициента, размерът му следва да бъде включен в бюджета на проекта.

По настоящата процедура ще се прилагат правилата за минимална помощ (правилото de
minimis) по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) към помощта de minimis, публикуван в Официален вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013 г.

Допустими дейности:

  • Дейности за организация и управление на проекта
  • Дейности за информация и комуникация

По настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са допустими за финансиране и задължителни за включване всяка от следните дейности:

1. Информиране и мотивиране за развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество – не повече от 10 % от общите допустими разходи по проекта;

2. Предоставяне на обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност (специализирани обучения). Програмата за обучение по Дейност 2, следва да включва минимум следните модули:

– Вие като предприемач,

– Бизнес план, бизнес идея, маркетингов план,

– Форми на търговска дейност,

– Персонал, правни отговорности и застраховка,

– Финансово планиране,

– Капитал и видове източници,

– Стартиране на бизнеса;

3. Предоставяне на консултантски услуги за подготовка за самостоятелна стопанска дейност и дейности за подкрепа.

Допустими целеви групи

Лица, желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност, в т.ч. безработни, неактивни или работещи, вкл. младежи до 29 години.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

І. Разходи за персонал

II. Разходи за материали

III. Разходи за услуги

IV. Единна ставка 

Срок за изпълнение на проекта: Продължителността на дейностите не може да надвишава 24 месеца, и тяхното изпълнение следва да приключи до края на 2019 година.

По процедурата се предвижда един краен срок за набиране на проектни предложения.

Кандидатстването по настоящата схема е електронно, като се използва системата ИСУН 2020. Документите за кандидатстване следва да бъдат подадени само по електронен път, подписани с Квалифициран електронен подпис (КЕП).

ОБАДЕТЕ НИ СЕ и ние ще Ви съдействаме за кандидатстване и за изпълнение на Вашия проект

За консултации или съдействие за кандидатстване, моля, свържете се с нас на имейл: office@proadvisebg.com или на тел. 0886847933, лице за контакт: Надя Стайкова, главен консултант

Проадвайс ЕООД; http://www.proadvisebg.com