„ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ 2014-2020

Отворена процедура: МЯРКА 9 „УЧРЕДЯВАНЕ НА ГРУПИ И ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ“

За консултации и разработване на проектно предложение може да се свържете с нас на телефон 0886847933 или ни пишете на имейл: office@proadvisebg.com

РЕЗЮМЕ

Цел на предстоящата процедура:

Насърчаване учредяването на групи и организации на производители; подобряване сътрудничеството между стопаните, за да се повиши конкурентоспособността едновременно и на земеделието, и на хранително-преработвателната промишленост.

Допустими кандидати:

Групи и организации на производители, които отговарят на определението „малки и средни предприятия” и са официално признати до края на 2020 г.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 3 900 000 евро

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ по всеки индивидуален проект: 100 000 евро за всяка една година в рамките на 5 последователни години

Допустими дейности:

Помощ за учредяване на групи и организации на производители в областта на селското стопанство

Допустими разходи:

Разходи за учредяване на групи и организации на производители

Кандидатстването по настоящата схема е електронно, като се използва системата ИСУН 2020. Документите за кандидатстване следва да бъдат подадени само по електронен път, подписани с Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Краен срок за подаване на проектни предложения: 04.09.2018 г., 17:30 часа.

Процедурата се провежда съгласно чл. 2 от ПМС № 162 от 2016 г., чрез подбор на проектни предложения

За повече информация и консултация за възможности и допустимост за кандидатстване по тази и/или други процедури от Оперативните програми, моля, свържете се с нас на посочените контакти.

С уважение: Надя Стайкова, главен консултант, Проадвайс ЕООД.