„ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ 2014-2020

Процедура според Индикативната годишна работна програма на Министерство на земеделието и храните за 2017 г.: ПОДМЯРКА 6.1 „СЪЗДАВАНЕ НА СТОПАНСТВА НА МЛАДИ ФЕРМЕРИ“

За консултации и разработване на проектно предложение може да се свържете с нас на телефон 0886847933 или ни пишете на имейл: office@proadvisebg.com

РЕЗЮМЕ

Индикативен график за обявяване на предстоящата процедура: август-септември 2017 г.

Цели на предстоящата процедура:

  • Увеличаване на броя и дела на младите земеделски стопани
  • Насърчаване на заетостта

Допустими кандидати:

Земеделски стопани – физически лица, еднолични търговци, ЕООД

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 41 500 000 евро

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ по всеки индивидуален проект: 25 000 евро

Допустими дейности:

Дейности за създаване и развитие на стопанства на млади земеделски стопани

Допустими разходи:

Разходи за създаване и развитие на стопанства на млади земеделски стопани, посочени в бизнес план

Предстояща процедура се провежда съгласно чл. 2 от ПМС № 162 от 2016 г., чрез подбор на проектни предложения

За повече информация и консултация за възможности и допустимост за кандидатстване по тази и/или други процедури от Оперативните програми, моля, свържете се с нас на посочените контакти.

С уважение: Надя Стайкова, главен консултант, Проадвайс ЕООД.