„ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ 2014-2020

Отворена процедура: ПОДМЯРКА 4.1.2. „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА ПО ТЕМАТИЧНА ПОДПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА МАЛКИ СТОПАНСТВА

За консултации и разработване на проектно предложение може да се свържете с нас на телефон 0886847933 или ни пишете на имейл: office@proadvisebg.com

РЕЗЮМЕ

Цел на предстоящата процедура:

Модернизиране на физическите активи на малките земеделски стопанства

 1. Преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
 2. Насърчаване въвеждането на нови процеси и технологии за повишаване качеството на произвежданата продукция;
 3. Опазване на компонентите на околната среда;
 4. Спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства.

Очаквани резултати:

Очакваните резултати от подкрепата по подмярката се изразяват в:

 1. Подобряване на икономическите резултати и улесняване на преструктурирането и модернизирането на малки стопанства, чрез предвидената инвестиционна подкрепа по мярката, насочена към инвестициите във физически капитал за подобряване производителността на труда и качеството на произвежданата продукция;
 2. Повишаване на ефективността на използването на водите и адаптация към климатичните промени;

3. Развитие на възможностите пред малките животновъдни стопанства в планинските райони на страната за допълнително позициониране в пазарни ниши свързани с предлагане на пазара на традиционни местни продукти с високо качество насочени към краен потребител.

Допустими кандидати:

 1. За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват земеделски стопани:

а) физически лица;

б) еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон;

в) кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите.

 1. За безвъзмездна финансова помощ за колективни инвестиции могат да кандидатстват признати групи производители и признати организации на производители, само за сектора, за който са признати и за продуктите, за които са признати.
 1. Към датата на подаване на проектното предложение кандидатите по т.1 трябва да:

а) са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.), наричана по-нататък „Наредба № 3 от 1999 г.“;

б) са получили от земеделска дейност най-малко 33 на сто от общите си приходи/доходи за предходната календарна година;

в) имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 6000 евро и 7999 евро включително и над 50 на сто от СПО на стопанството е от секторите „Животновъдство“, „Плодове и зеленчуци“ и/или „Етеричномаслени и лекарствени култури“, съгласно продуктите, посочени в Приложение № 3;

г) са собственици и/или ползватели на цялата налична в земеделското стопанство земя, включително сгради, помещения и оранжерии, използвани за производствена дейност на селскостопански култури;

д) са собственици и/или ползватели на животновъдните обекти, сгради и помещения, използвани за животновъдната дейност, в случай че развиват такава;

е) са микропредприятия или малки предприятия по смисъла на чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за малките и средните предприятия.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 24 447 500 лева

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по всеки индивидуален проект: 1 250 евро /2 444,79 лв.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ по всеки индивидуален проект:  25 000 евро/ 48 895 лв.

Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за проекти за колективни инвестиции е 136 906 лв.

Процент на съфинансиране:  60% – 80%

Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ за проект за колективни инвестиции и интегрирани проекти, представен от един кандидат/бенефициент, отговарящ на повече от едно от условията е не повече от 90 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

ВАЖНО: Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на безвъзмездната финансова помощ се осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в парична форма.

Допустими дейности:

 1. По подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ се подпомагат проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство чрез:

а) модернизиране или увеличаване на наличните производствени материални и/или нематериални активи или

б) подобряване на предпазарната подготовка или съхранение на продукцията, или

в) създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, или

г) повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства, или

д) производство на биоенергия за нуждите на земеделските стопанства, или

е) инвестиции в машини, оборудване и съоръжения за опазване на околната среда, или

ж) инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността, приложими за съответните стопанства, или

з) изграждане, реконструкция/рехабилитация на съоръжения и оборудване, включително кладенци и съоръжения за съхранение на вода за напояване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата.

 1. Безвъзмездна финансова помощ се предоставя на земеделски стопани за инвестиции в техните стопанства, пряко свързани с една или няколко от дейностите по първично селскостопанско производство и съхранение само на собствени земеделски продукти, както и подготовка на продукцията за продажба. Земеделските продукти могат да бъдат само продукти, включени в Приложение № 3.

3. Безвъзмездна финансова помощ се предоставя на групи и организации на производители  за инвестиции пряко свързани с една или няколко от дейностите по първично селскостопанско производство, съхранение и  подготовка на продукцията на своите членове.

Допустими разходи:

 1. Строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда.
 2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда, получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските дейности на стопанството и подобряване на енергийната ефективност, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция.
 3. Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия.
 4. Разходи за достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС, включително чрез финансов лизинг.
 5. Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения.
 6. Закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за земеделските производствени дейности на територията на селски район съгласно Приложение № 10.
 7. Разходи за рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови напоителни системи и оборудване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата, водовземни съоръжения, включително кладенци и съоръжения за съхранение на вода, както и закупуване на техническо оборудване за тяхната експлоатация, включително нови тръбопроводи, системи за капково напояване, инсталации за дъждуване, помпени станции, техники/съоръжения за съхраняване/опазване на водата, и др.
 8. Закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг.
 9. За ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.

10. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто  от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 – 9.

Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта:

 1. Одобреният проект се изпълнява в срок до 24 месеца, а за проекти, включващи разходи за строително-монтажни работи, за които се изисква издаване на разрешение за строеж и за създаване на трайни насаждения, в срок до 36 месеца от датата на:

а) подписването на административния договор за предоставяне на финансова помощ с РА;

б) получаване от бенефициента на уведомително писмо с решението за съгласуване/отказ за съгласуване на последната по време проведена процедура по ПМС № 160/2016 г.

 1. Крайният срок по т. 1 е до 15 септември 2023 г.

Процедурата се провежда съгласно чл. 2 от ПМС № 162 от 2016 г., чрез подбор на проектни предложения

За повече информация и консултация за възможности и допустимост за кандидатстване по тази и/или други процедури от Оперативните програми, моля, свържете се с нас на посочените контакти.

С уважение: Надя Стайкова, главен консултант, Проадвайс ЕООД.