Logo_Inovations

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Предстояща процедура по Индикативната годишна работна програма: СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ТЕМАТИЧНО ФОКУСИРАНИ ЛАБОРАТОРИИ

За консултации и разработване на проектно предложение може да се свържете с нас на телефон 0886847933 или ни пишете на имейл: office@proadvisebg.com

Индикативен срок за обявяване на предстоящата процедура: Септември 2017 г.

Индикативен краен срок за подаване на проектни предложения: Ноември 2017 г.

Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации”

Цел на предстоящата процедура:

Създаване на нова и подобряване на съществуваща иновативна инфраструктура за подпомагане на процеса на комерсиализация на нови продукти, включително създаване, развитие и акредитация на тематично фокусирани лаборатории, необходими да посрещнат нуждите на бизнеса от сертифициране, стандартизирани тестове и техническа верификация, изпитвания и доказване на концепции, опитни образци и полезни модели, прототипиране и друга подобна инфраструктура в подкрепа на иновационната дейност на предприятията.

Допустими кандидати:

Съществуващи предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 9 779 150 лева / 5 млн. евро

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по всеки индивидуален проект: 100 000 лева

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ по всеки индивидуален проект: 1 250 000 лева

Процент на финансиране от програмата: от 25% до 60%

Допустими дейности:

I. Дейности за инвестиционна подкрепа за изграждане на нови, разширяване и модернизация на съществуващи тематично фокусирани лаборатории

Допустими разходи:

І. Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА)
II. Разходи за СМР

Начин на подаване на проектните предложения:

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

За повече информация и консултация за възможности и допустимост за кандидатстване по тази и/или други процедури от Оперативните програми, моля, свържете се с нас на посочените контакти.

С уважение: Надя Стайкова, главен консултант, Проадвайс ЕООД.