Logo_Inovations

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Предстояща процедура по Индикативната годишна работна програма: РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ

За консултации и разработване на проектно предложение може да се свържете с нас на телефон 0886847933 или ни пишете на имейл: office@proadvisebg.com

Краен срок за подаване на проектни предложения: 17:30 ч. на 27.09.2017 г.

Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации”

Цел на предстоящата процедура:

Нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват продуктови и производствени иновации, както и повишаване на иновационния капацитет на предприятията.

По процедурата ще бъде приложена специфична тематична фокусираност в съответствие с приоритетите на ИСИС. По настоящата процедура ще се подкрепят изключително проекти, чието изпълнение води до разработване на продукт (стока или услуга) или  процес, попадащи в рамките на изброените по-долу приоритетни направления на тематичните области на ИСИС.

 • ИКТ и информатика
 • Мехатроника и чисти технологии
 • Индустрия за здравословен живот и биотехнологии
 • Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии

Териториален обхват: Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на Република България.

Допускат се и ограничени дейности в рамките на проектите, осъществявани в чужбина съгласно чл. 70 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, който гласи:

1.Операциите, подкрепени от европейските структурни и инвестиционни фондове, се осъществяват в програмния район, като се прилагат дерогациите, посочени в параграфи 2 и 3 и правилата за отделните фондове.

2.Управляващият орган може да приеме осъществяването на дадена операция извън програмния район, но в границите на Съюза, при условие че са изпълнени всички от следните условия: а)операцията е в полза на програмния район; б)общата сума, разпределена по програмата за операции извън програмния район, не надвишава 15 % от подкрепата от ЕФРР, от Кохезионния фонд и от ЕФМДР на ниво приоритет или 5 % от подкрепата от ЕЗФРСР на ниво програма; в)мониторинговият комитет е дал съгласието си за съответната операция или съответните видове операции; г)задълженията на органите по програмата във връзка с управлението, контрола и одита по отношение на операцията, се изпълняват от органите, които отговарят за програмата, по която проектът получава подкрепа, или те сключват споразумения с органите в района, в който се осъществява операцията.

3.За операции, свързани с дейности за оказване на техническа помощ или популяризиране, могат да се правят разходи извън границите на Съюза, ако са изпълнени условията, определени в параграф 2, буква а) и задълженията във връзка с управлението, контрола и одита по отношение на операцията.

4.Параграфи 1—3 не се прилагат по отношение на програми по цел „Европейско териториално сътрудничество“, а параграфи 2 и 3 не се прилагат за операции, подкрепени от ЕСФ.

Допустими кандидати:

Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство, които имат минимум три приключени финансови години (2014, 2015 и 2016 г.).

Допустими партньори:

– Акредитирани български висши училища

– Факултети към български висши училища, съгласно чл. 26 от Закона за висшето образование или действащите към факултетите обслужващи звена (по смисъла на чл. 25, ал. 3 от Закона за висшето образование)

– Институти или академични специализирани звена на Българската академия на науките[

– Експериментални лаборатории и изследователски институти по смисъла на чл. 60 от Закона за администрацията

– Сдружение за научноизследователска и развойна дейност към „София Тех Парк“ АД.

 Допустими по настоящата процедура са само партньори, които отговарят на определението за „предприятие“, посочено в  § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за малките и средните предприятия (всяко физическо лице, юридическо лице или гражданско дружество, което извършва стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и организационната си форма).

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 35 000 000 евро (68 454 050 лева)

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по всеки индивидуален проект: 100 000 лева.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ по всеки индивидуален проект: в зависимост от  категорията на предприятието-кандидат 

 • Микро и малки предприятия: 500 000 лева
 • Средни предприятия: 750 000 лева
 • Големи предприятия: 1 000 000 лева

Процент на финансиране от програмата 

Елемент А – приложим режим „Помощи за проекти за научноизследователска и развойна дейност“ съгласно чл. 25 от Регламент (ЕС) № 651/2014:

Индустриални научни изследвания: 50 %

Експериментално развитие: 25 %

Надбавки (приложими за Индустриални научни изследвания и Експериментално развитие):

1) В случай че помощта е предоставена на МСП, интензитетите на помощта за индустриални научни изследвания и за експериментално развитие могат да бъдат увеличени с 10 % за средни предприятия и с 20 % за малки и микро предприятия

2) Интензитетите на помощта за индустриални научни изследвания и за експериментално развитие, както са посочени в т. 1 по-горе, могат да бъдат увеличени с още 15 %, но не повече от 80% общо, ако проектът включва ефективно сътрудничество между едно предприятие и една или повече организации за научни изследвания и разпространение на знания, която поема най-малко 10 % от допустимите разходи и разполага с правото да публикува резултатите от собствените си научни изследвания.

Елемент Б – приложим режим „de minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013

Максимален интензитет на помощта: 70 %

Приложим режим на минимални/държавни помощи:

По Елемент А

Приложимият режим на държавна помощ е „Помощи за проекти за научноизследователска и развойна дейност“ съгласно чл. 25 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (OB L 187/26.06.2014.

По Елемент Б

Помощ „de minimis съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз към помощта „de minimis“.

Допустими дейности:

Елемент А

 1. Извършване на тествания, изпитвания, измервания, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
 2. Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.

Елемент Б

 1. Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
 2. Придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване на софтуер и лицензи за срока на изпълнение на проекта), представляващ дълготраен нематериален актив (ДНА), необходим за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
 3. Защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ (включва: извършване на проучвания от Патентно ведомство на Република България и/или от лицензиран представител по индустриална собственост, както и дейности за изготвяне на заявка за патент и/или полезен модел и/или дизайн на национално и/или международно ниво.).
 4. Визуализация на проекта.

Допустими разходи:

Елемент А

 1. Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на персонал – изследователи, технически персонал и друг квалифициран персонал, участващ пряко в дейностите за разработване на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация – до 50% от общо допустимите разходи по проекта. (Разходите са допустими както за кандидати, така и за партньори
 2. Разходи за оборудване и инструменти, представляващи ДМА, за срока на изпълнение на проекта, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация:

а) разходи за наем на оборудване и инструменти (ако кандидатът не разполага с необходимото от гледна точка на капацитет оборудване или това, с което разполага не притежава необходимите параметри) – до 50% от стойността на съответния  актив

б) разходи за амортизация на собствено оборудване и инструменти, доколкото те се използват, и за периода, през който се използват за проекта.

 1. Разходи за сгради и помещения за срока на изпълнение на проекта, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация – разходи за амортизация за сгради и помещения, вписани в активите на кандидата/партньора, доколкото те се използват, и за периода, през който се използват за проекта.
 2. Разходи за външни услуги, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация:

а) разходи за възлагане на научни изследвания;

б) разходи за знания и патенти, закупени или лицензирани от външни източници на принципа на сделката между несвързани лица – до 20% от общо допустимите разходи по проекта;

в) разходи за консултантски и еквивалентни услуги, използвани изключително за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.

 1. Разходи за материали и консумативи, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.

Елемент Б – допустими са само за кандидати и не трябва да надвишават 50% от общо допустимите разходи по проекта.

 1. Разходи за придобиване на ДМА, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация – до 100 000 лв.
 2. Разходи за придобиване на специализиран софтуер (вкл. разходи за разработване на софтуер и лицензи за срока на изпълнение на проекта), представляващ дълготраен нематериален актив (ДНА), необходим за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация – до 100 000 лв.
 3. Разходи за защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ – общо до 20 000 лв.
 4. Разходи за визуализация на проекта – до 2 000 лв.

Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта: 

Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Начин на подаване на проектните предложения:

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

За повече информация и консултация за възможности и допустимост за кандидатстване по тази и/или други процедури от Оперативните програми, моля, свържете се с нас на посочените контакти.

С уважение: Надя Стайкова, главен консултант, Проадвайс ЕООД.