Промени в ЗКПО 2016-2017 г. Годишно приключване на 2016 г.

Дати

07.02.2017 год.

Място

гр. Велико Търново, ул. „Цар Тодор Светослав“ №15, конферентна зала на хотел Алегро

Лектори

Димитър Войнов

консултант по ЗКПО

07 февруари 2017 год.

09:30 – 17:00

Промени в ЗКПО през 2017 г.

 • Подаване на коригираща годишна данъчна декларация след 31 март
 • Подаване на декларации по електронен път
 • Отразяване на коригиращи събития
 • Други

 

Кафе пауза

Промени в ЗКПО през 2016 г.:

 • Отмяна на данъка върху разходите за експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност
 • Въвеждане на данък върху разходите при лично ползване на фирмени активи от работници, служители, управители и др.

Специфики на новия данък:

 • избор на облагане
 • данъчно задължени лица
 • разходи, подлежащи на облагане
 • данъчна основа
 • документална обоснованост
 • деклариране и внасяне
 • влизане в сила на промените – задна дата (1 януари 2016 г.)
 • данъчно облагане през 2016 г.

Други промени:

 • продажба на ДЦК на регулиран пазар
 • получаване на суми, признати за данъчни цели при разпределящото лице
 • деклариране на данък при прекратяване
 • други

 

Обедна почивка

Годишна данъчна декларация по ЗКПО за 2016 г.

Въпроси по годишното данъчно приключване на 2016 г.:

 • Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи)
 • Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)
 • Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС)
 • Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи – ремонт или подобрение)
 • Данъчно третиране при допускане на счетоводни и други грешки
 • Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина
 • Данъчно третиране на дивиденти
 • Данъчно третиране при преобразуване на дружества (вливане, сливане, разделяне, отделяне, прехвърляне на обособена дейност и замяна на акции)
 • Данъци върху разходите

Кафе пауза

Въпроси по годишното данъчно приключване на 2016 г.:

Годишен финансов отчет за 2016 г.

Облекчения за микро и малки предприятия.

Промени в Закона за счетоводството.

Такса за 1 участник: 106 лв. крайна цена /опростена фактура/. За втори и следващ участник от една фирма – 100 лв.

Таксата включва: зала с техническо оборудване, лекции, материали от семинара, 2 кафе-паузи.

Участниците в обучението получават сертификат.

Срок за записване: до 05.02.2017 г.

Минимален брой участници за провеждане на семинара: 16

[gravityform id=“15″ title=“true“ description=“false“ ajax=“true“]