Logo-fb

Нов данък в ЗКПО от 2016 г. Годишно данъчно приключване на 2016 г.

Дати

06.12.2016 год.

Място

гр. Пловдив, ул. Самара 7, ет. 3, Търговско-Промишлена Камара – Пловдив

Лектори

Димитър Войнов

консултант по ЗКПО

06 декември 2016 год.

09:30 – 17:30

Нови промени в ЗКПО през 2016 г.:

 • Отмяна на данъка върху разходите за експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност
 • Въвеждане на данък върху разходите при лично ползване на фирмени активи от работници, служители, управители и др.

              – превозни средства

              – недвижими имоти

              – други активи

 • Специфики на новия данък:

           – избор на облагане

           – данъчно задължени лица

           – разходи, подлежащи на облагане

           – данъчна основа

           – документална обоснованост

           – срок за деклариране и внасяне

           – влизане в сила на промените – задна дата (1 януари 2016 г.)

           – данъчно облагане през 2016 г.

Кафе пауза

Други промени в ЗКПО през 2016 г.

 • продажба на ДЦК на регулиран пазар
 • получаване на суми, признати за данъчни цели при разпределящото лице
 • деклариране на данък при прекратяване
 • други

Обяд

Закон за счетоводството. Промени в следните области:

 • категории предприятия и групи
 • финансови отчети
 • счетоводни стандарти
 • независим финансов одит
 • публикуване
 • доклади
 • други

Кафе пауза

Въпроси по годишното данъчно приключване на 2016 г.:

 • Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи)
 • Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)
 • Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС)
 • Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи – ремонт или подобрение)
 • Данъчно третиране при допускане на счетоводни и други грешки
 • Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина
 • Данъчно третиране на дивиденти
 • Данъчно третиране при преобразуване на дружества (вливане, сливане, разделяне, отделяне, прехвърляне на обособена дейност и замяна на акции)
 • Данъци върху разходите

Такса за 1 участник: 150 лв. крайна цена. За втори и следващ участник от една фирма – 140 лв.

Такса за ранно записване до 25.11.2016 г.: 140 лв. крайна цена, за втори и следващ участник от една фирма – 133 лв.

Таксата включва: зала с техническо оборудване, лекции, материали от семинара, 2 кафе-паузи, 1 обяд.

Участниците в обучението получават сертификат.

Срок за записване: до 02.12.2016 г.

[gravityform id=“15″ title=“true“ description=“false“ ajax=“true“]