Годишно данъчно приключване на 2015 г. –

ЗКПО и ЗДДС

Дати

02.12.2015 год.

Място

гр. София, хотел РИЛА, ул. Калоян 6

Лектори

Моника Петрова

Главен експерт по ЗДДС в НАП

Димитър Войнов

консултант по ЗКПО

2 декември 2015 год.

09:00 – 12:30

Програма по ЗКПО

 

Авансови вноски до края на 2015 г. Внасяне, коригиране и деклариране.

Нови моменти в ЗКПО през 2015 г.:

 • освобождаване от облагане с данък при източника на доходи от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения
 • преотстъпване на корпоративен данък
 • други

Подготовка за годишно данъчно приключване на 2015 г.:

Данъчни постоянни разлики:

Разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи.

Данъчни временни разлики:

Преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики;

Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели:

Сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС.

Данъчен амортизационен план (ДАП):

Завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи (ремонт или подобрение).

 

Данъчно третиране при допускане на счетоводни грешки.

Кафе пауза

Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина.

Данъчно третиране на дивиденти.

Данъчно третиране при преобразуване на дружества:

Вливане; сливане; разделяне; отделяне; прехвърляне на обособена дейност; замяна на акции.

Данъци върху разходите:

 • социални разходи
 • представителни разходи
 • разходи, свързани с експлоатация на превозни средства

Дискусия и консултации

Лектор

Димитър Войнов

консултант по ЗКПО

Обяд

13:30 – 17:00

Прилагане на ЗДДС през 2015 г.

Преглед на промените в нормативната уредба на данъка върху добавената стойност, в сила от 01.01.2015 г.

Разглеждане на становища на НАП във връзка с промените за 2015 г.

Промени по отношение реализирането на инвестиционни проекти, за които се прилага специален ред за начисляване на данък върху добавената стойност при внос и ускорено възстановяване на данъка

Кафе пауза

Годишно приключване от гледна точка на ЗДДС – Корекции на данъчен кредит

 • Преизчисляване на частичния данъчен кредит за годината
 • Корекция на ползван данъчен кредит при отчетен брак и липса на активи

Актуални въпроси, свързани с прилагането на ЗДДС. Становища на НАП във връзка с прилагането на ЗДДС.

1. Правото на приспадане на данъчен кредит за леки автомобили и стоки или услуги, които са предназначени за поддръжката, ремонта, подобрението и експлоатацията на леки автомобили, включително за резервни части, комплектовки, горивни и смазочни материали.

2. Годишно приключване от гледна точка на ЗДДС – Корекции на данъчен кредит

  • Право на увеличаване размера на частично приспаднат или въобще неприспаднат данъчен кредит
  • Задължение за корекция на ползван данъчен кредит

 3. ДДС декларации – грешки и корекции

  • Най-често допускани грешки при изготвянето на отчетните регистри
  • Корекции на грешки при декларирането

Дискусия и консултации

Лектор

Моника Петрова

Главен експерт по ЗДДС в НАП

Такса за 1 участник: 130 лв. За втори и следващ участник от една фирма – 5% отстъпка.
Таксата включва: зала с техническо оборудване, лекции, материали от семинара, 2 кафе-паузи, 1 обяд.

Такса за участие в 2 семинара: 236 лв.

Срок за записване: до 30.11.2015 г.

[gravityform id=“15″ title=“true“ description=“false“ ajax=“true“]