Практически курс – Кандидатстване по отворени процедури за еврофинансирани проекти

Обучението е практическо и конкретно за разработване на проекти по отворените схеми от ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”  2014-2020.

Семинарът е за фирми и организации, които искат да кандидатстват за безвъзмездно финансиране от Европейските фондове.

Дати

30.07.2015 г.

Място

гр. София, бул. „Княз Дондуков” 11, учебна зала

Основни теми:

 • Информация за отворените процедури за приемане на проектни предложения
 • Критерии за допустимост на кандидатите
 • Изисквания към проектите и необходими документи
 • Анализ на възможностите за кандидатстване и финансиране
 • Допустими дейности и разходи, целеви групи, размер на БФП
 • Методологията на разработване, управление, мониторинг и оценка на проекти
 • Попълване на формуляр за кандидатстване – особености и изисквания. Най-често срещаните грешки и пропуски, допускани от кандидатите
 • Изготвяне на бюджет и план на дейностите на проекта
 • Критерии и приоритети при оценката на проекта
 • Планиране на изпълнението, промени и отчитане на одобрен проект

ПРОГРАМА

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020

Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“

Време: от 9:30 до 16:00 ч.

Процедура: „АКТИВНИ”

Допустим кандидат е: неправителствена организация; организация, предоставяща посреднически услуги на пазара на труда; център за информация и професионално ориентиране; център за професионално обучение; социален партньор (национално представителна организация на работниците и служителите или на работодателите, в съответствие с изискванията на Кодекса на труда); община или район на община; работодател (в т.ч. общини и райони на общини и общинските предприятия по чл. 52 от ЗОС).

За приключилите две предходни финансови години, кандидатът трябва да разполага с финансов ресурс (съгласно приложени Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс или друг еквивалентен документ, съответстващ на счетоводните стандарти според дейността на кандидата) равен или по-голям на максимално допустимия размер на авансовото плащане (20% от стойността на безвъзмездната финансова помощ);

Кандидатът може да участва самостоятелно или в партньорство.

 • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 200 000 лева
 • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 лева

Не се изисква съфинансиране от страна на кандидатите.

Краен срок за подаване на проектните предложения – 31.08.2015г. 23:59 часа.

Процедура: „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”

Допустими кандидати: Работодатели

Кандидатът не може да бъде държавна/централна и/или териториална и/или общинска администрация.

За приключилите две предходни финансови години, Кандидатът разполага с финансов ресурс (съгласно приложени Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс) равен или по-голям на максимално допустимия размер на авансовото плащане (20% от стойността на безвъзмездната финансова помощ).

Партньорството е недопустимо/неприложимо в тази схема.

 • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лева
 • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 лева

За бенефициенти – микро, малки и средни предприятия, не се изисква съфинансиране.

За бенефициенти – големи предприятия, минималното съфинансиране е в размер от 20% от общата стойност на проекта.

Краен срок за подаване на проектните предложения – 14.09.2015г. 23:59 часа.

Лектор: Надя Стайкова – експерт консултант и ръководител проекти

Такса: 100 лв. .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Плащането се извършва по проформа фактура, която ще получите на е-мейл след регистрацията.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Участниците получават сертификат.

[/vc_column_inner]
[gravityform id=“15″ title=“true“ description=“false“ ajax=“true“]