Администрация

За упражняване на стопанска дейност законодателството изисква: регистриране на фирма, водене на счетоводство и управление на човешките ресурси.

Избирането на подходяща форма на бизнес начинанието, познаване на регистрационните и отчетни режими и коректното изготвяне и съхранение на необходимата документация изисква професионално администриране и компетенции. Не винаги е целесъобразно и финансово изгодно тези дейности да се изпълняват от специално наети служители и в много случаи е по-благоприятно да се възложат на външен изпълнител.

Нашите клиенти са микро, малки и средни предприятия от различни сфери на икономиката, с иновативно мислене и разбирания. С нашата работа ние им осигуряваме спазването на приложимото законодателство, подредена и коректна документация и избягване на санкции.

Ние сме съсредоточили нашия опит и знания в регистрации на фирми, в администриране на персонала и водене на фирменото счетоводство. Работим със съвременни и функционални софтуери и комуникираме предимно по електронен път.

Нашите професионални услуги:

 • Регистрация на фирма в Търговския регистър
 • Нормативно изисквани регистрации и декларации
 • Счетоводство на предприятието
 • Администриране на Човешкия капитал – ТРЗ и ЛС
 • Счетоводни и трудови консултации
 • Одит на звено Човешки ресурси
 • Бизнес консултации по структуриране и организация на бизнеса
 • Планиране, организиране и провеждане на обучения

Administration

To do business, legislation requires: company registration, bookkeeping and human resources administration.

Choosing the right form of business venture, knowledge of registration and reporting rules, and the correct preparation and keeping of the documentation requires professional administration and competencies. It is not always expedient and financially advantageous for these activities to be carried out by specially recruited employees, but better to outsource them.

Our clients are micro, small and medium enterprises from different spheres of the economy, with innovative thinking and understanding. Our work ensures compliance with applicable laws, orderly and accurate documentation and avoidance of sanctions.

We have focused our experience and knowledge on company registrations, staff administration and company accountancy. We work with modern and functional software and communicate most electronically.

.

Our Professional Services:

 • Registration of a company in the Commercial Register
 • Legally required registrations and declarations
 • Company Accounting
 • Administration of Human Capital – Payroll and personnel fies
 • Accounting and Human Capital consultancy
 • Audit of the Human Resources Unit
 • Business consultancy on structuring and organizing the enterprise
 • Planning, organizing and conducting trainings and events