Оперативна програма „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020

Отворена процедура: BG05M9OP001-1.021 „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“

За консултации и разработване на Вашето проектно предложение моля, свържете се с нас на телефони 0886847933 и 0879530473 или ни пишете на имейл: office@proadvisebg.com

РЕЗЮМЕ

Краен срок за представяне на проектите за кандидатстване: 30.06.2017 г. до 17:30 ч.

Приоритетна ос № 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”

Инвестиционен приоритет № 6: Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции

Цел на процедурата:

Повишаване способността на заетите лица да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението. В отговор на тези съвременни предизвикателства в рамките на процдурата ще се предоставят обучения за заетите лица, работещи в микро, малки, средни и големи предприятия. В резултат ще се повиши адекватността на уменията им съобразено с актуалните нужди на бизнеса, ще се повиши производителността на труда им и ще се създадат условия за устойчива заетост и съответно заемане на по-качествени работни места.

Териториален обхват: Дейностите по проектите следва да се изпълняват на територията на Република България

Допустими кандидати:

* Работодател (всяко физическо лице или юридическо лице, което извършва стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и организационната си форма)

* Социален партньор – в качеството на работодател

Допустимите социални партньори са:

 • Асоциацията на индустриалния капитал в България;
 • Българската стопанска камара;
 • Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България;
 • Българската търговско-промишлена палата;
 • Съюзът за стопанска инициатива;
 • Конфедерацията на независимите синдикати в България;
 • КТ „Подкрепа“.

Допустими партньори:

* Работодател (всяко физическо лице или юридическо лице, което извършва стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и организационната си форма)

* Социален партньор – в качеството на работодател

Допустимите социални партньори са:

 • Асоциацията на индустриалния капитал в България;
 • Българската стопанска камара;
 • Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България;
 • Българската търговско-промишлена палата;
 • Съюзът за стопанска инициатива;
 • Конфедерацията на независимите синдикати в България;
 • КТ „Подкрепа“.

* Центрове за професионално обучение (ЦПО) – в случаите когато те са 100 %  собственост на кандидата

Приложим режим на минимални/държавни помощи

Настоящата процедура е обособена в два компонента в съответствие с нормативната уредба за регулиране на държавна/минимална помощ. Безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура се предоставя за допустимите дейности и разходи, както следва:
Компонент Iсе реализира съгласно Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора, текст от значение за ЕИП (OB L 187/26.6.2014)
Компонент IIсе реализира съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 г. на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, текст от значение за ЕИП (OB L 352/24.12.2013).
Кандидатите по настоящата процедура самостоятелно преценяват и избират между един от приложимия режим по отношение на безвъзмездната финансова помощ.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 000 лева (100%), като финансирането от ЕСФ е 42 500 000 лева (85%), а националното съфинансиране е 7 500 000 лева (15%)

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

За Компонент 1

 • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 15 000 лева
 • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 3 911 660 лева

Максимално допустимия размер на помощта по чл. 4, пар. 1, буква „н“ от Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 за помощи за обучение е 2 млн. евро за проект за обучение.

За Компонент 2

 • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ:  15 000 лева
 • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 лева

Максимално допустимия размер на помощта е в съответствие с чл. 3, пар. 2 от Регламент на Комисията (ЕС) № 1407/2013.

Процент на съфинансиране от програмата: 

По Компонент I: в зависимост от категорията на предприятието-кандидат е както следва:

За големи предприятия не надхвърля 50% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.
За средни предприятия не надхвърля 60% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.
За малки/микро предприятия не надхвърля 70% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.
Интензитетът на помощта може да бъде увеличен до 70% допустимите разходи, при следните условия:
– с 10 процентни пункта, ако обучението се предлага на работещи с увреждания или работещи в неравностойно положение.  В този случай, максималният интензитет на помощта за обучение на работещи с увреждания или работещи в неравностойно положение за големи предприятия не може да надхвърля 60%;
Максималният интензитет на помощта за обучение на работещи с увреждания или работещи в неравностойно положение за средните предприятия не може да надхвърля 70%;
Максималният интензитет на помощта за обучение на работещи с увреждания или работещи в неравностойно положение за малки/микро предприятия не може да надхвърля 70%

Когато помощите се предоставят в сектора на морския транспорт, интензитетът на помощта може да бъде увеличен до 100 % от допустимите разходи, при условие че са изпълнени следните условия: обучаващите се не са активни членове на екипажа, а част от извънщатния състав на борда на кораба; и обучението се провежда на борда на кораби, вписани в регистрите на Европейския съюз.

По Компонент II: не се изисква съфинансиране

Допустими дейности:

 • Дейности за организация и управление на проекта – Задължителна дейност
 • Дейности за информация и комуникация – Задължителна дейност
 1. Предоставяне на професионално обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на заети лица
 2. Обучение за придобиване на ключови компетентности на заети лица, съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”, Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”

Допустими разходи

По Компонент I:

I. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ

1. Разходи за обучения по професионална квалификация

2. Разходи за обучения по ключови компетентности

Включат се единствено допустимите разходи съгласно чл. 31, т. 3 от Регламент (ЕС) № 651/2014, както следва:

– разходи за обучаващ персонал, за часовете, през които обучаващият персонал участва в обучението;

– оперативни разходи на обучаващите и обучаваните, които са пряко свързани с проекта за обучение, като материали и консумативи, пряко свързани с проекта, амортизация на инструменти и оборудване, доколкото те се използват изключително за проекта за обучение;

– общи косвени разходи (административни разходи, наеми, режийни разходи) за часовете, в които обучаващите се участват в обучението.

Разходите за организация и управление на проекта са за сметка на бенефициента и не се включват в общата стойност на бюджета.

По Компонент II:

I. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ

1. Разходи за обучения по професионална квалификация

2.Разходи за обучения по ключови компетентности

II. НЕПРЕКИ РАЗХОДИ

Разходи за организация и управление (в това число и разходи за информация и комуникация)

Допустими целеви групи

Заети лица в микро, малки, средни и големи предприятия, самостоятелно заети и наети лица. Лица наети на граждански договор не попадат в допустимата целева група.

Когато обученията не се реализират в приоритетни сектори на икономиката, поне 50% от лицата включени в обучения следва да отговарят най-малко на едно от следните изисквания (да са от следните специфични категории):

 • Да са със завършена образователна степен по-ниска от ISCED 4 (не притежават образование по-високо от средно)
 • Да са на възраст над 54 г.

Приоритетни сектори: сектори, основаващи се на знанията, високите технологии и ИКТ, екологосъобразната икономика, „белия” сектор и сектора на персоналните услуги, преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда, творческия и културния сектори.

Крайният срок за изпълнение на дейностите по административните договори по настоящата процедура е 30.06.2019 г.

Начин на провеждане на процедурата: Процедура чрез подбор на проекти за кандидатстване

Кандидатстването по настоящата схема е електронно, като се използва системата ИСУН 2020. Документите за кандидатстване следва да бъдат подадени само по електронен път, подписани с Квалифициран електронен подпис (КЕП).

ОБАДЕТЕ НИ СЕ и ние ще Ви съдействаме за кандидатстване и за изпълнение на Вашия проект

За консултации или съдействие за кандидатстване, моля, свържете се с нас на имейл: office@proadvisebg.com или на тел. 0886847933, лице за контакт: Надя Стайкова, главен консултант

Проадвайс ЕООД; http://www.proadvisebg.com