Приключила процедура: Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

„ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ 2014-2020 Проектните предложения са в процес на оценяване. Очакваме списъците с одобрените кандидати.  Приключила процедура: „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“ по ПОДМЯРКА 6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ За консултации и разработване на проектно предложение може да…