ЗДДС и ЗКПО– промени 2015 г. и годишно данъчно приключване на 2014 г.

 

Дати

20.02.2015 г. (8 уч. часа)

Място

гр. София, бул. Дондуков 11, зала „Европа“

Лектори

Моника Петрова

Главен експерт по ЗДДС в НАП

Димитър Войнов

консултант по ЗКПО

20 февруари 2015 год.

09:30

Начало на семинара

Прилагане и промени в ЗДДС, в сила от 2015 г.

 1. Облагане на доставките на далекосъобщителни, услуги по радио-и телевизионно излъчване или услуги извършвани по електронен път с получатели данъчно незадължени лица
 • място на изпълнение на доставките
 • задължение за регистрация при достави на посочените услуги
 • специален режим за облагане на доставките – режим за съкратено обслужване на едно гише
 1. Промени по отношение реализирането на инвестиционни проекти, за които се прилага специален ред за начисляване на данък върху добавената стойност при внос и ускорено възстановяване на данъка

Кафе пауза

Актуални въпроси по прилагането на ЗДДС. Становища на НАП във връзка с прилагането на ЗДДС.

1. Правото на приспадане на данъчен кредит за леки автомобили и стоки или услуги, които са предназначени за поддръжката, ремонта, подобрението и експлоатацията на леки автомобили, включително за резервни части, комплектовки, горивни и смазочни материали

 2. ДДС декларации – грешки и корекции, примери

  • Най-често допускани грешки при изготвянето на отчетните регистри
  • Корекции на грешки при декларирането

Дискусия и консултации

Лектор

Моника Петрова

Главен експерт по ЗДДС в НАП

Обяд

14:00 – 17:30

Въпроси по годишното данъчно приключване на 2014 г:

Промени в годишната данъчна декларация по ЗКПО за 2014 г.

Нови моменти в данъчното приключване на 2014 г:

 • обезценяване на вземания
 • облагане на задължения
 • неизплатени възнаграждения и обезщетения на физически лица към края на годината;
 • данъчно стимулиране при предоставяне на стипендии
 • други промени                                                                                                                               

Данъчни постоянни разлики:

 • разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи

Данъчни временни разлики:

 • преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики

Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели:

 • сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС

Данъчен амортизационен план (ДАП):

 • завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи (ремонт или подобрение)

Данъчно третиране при допускане на счетоводни грешки

Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина

Кафе пауза

Въпроси от практиката по ЗКПО:

Данъчно третиране на дивиденти

Данъчно третиране при преобразуване на дружества:

 • вливане; сливане; разделяне; отделяне; прехвърляне на обособена дейност; замяна на акции

Облагане на световния доход на местни юридически лица и прилагане на методите за избягване на двойното данъчно облагане:

 • данъчен кредит
 • освобождаване с прогресия

Данъци при източника, върху доходи на чуждестранни юридически лица:

 • сделки с финансови активи и недвижими имоти; наеми; лихви; авторски и лицензионни възнаграждения; възнаграждения за технически услуги и др.
 • възстановяване на данък при източника

Данъци върху разходите:

 • социални разходи
 • представителни разходи
 • разходи, свързани с експлоатация на превозни средства

Промени в ЗКПО през 2015 г.

 • преотстъпване на корпоративен данък
 • освобождаване от облагане с данък при източника на доходи от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения
 • други

Дискусия и консултации

Лектор

Димитър Войнов

консултант по ЗКПО

Такса за 1 участник: 130 лв., не се начислява ДДС. За втори и следващ участник от една фирма – 5% отстъпка.
Таксата включва: зала с техническо оборудване, лекции, материали, кафе-паузи и обяд.

Срок за записване: до 18.02.2015 г.

[gravityform id=“15″ title=“true“ description=“false“ ajax=“true“]