Актуални въпроси по прилагането на КОДЕКСА НА ТРУДА.

Трудоустрояване. Администриране на ЧР.

Дата: 29 май 2014 г. от 9:30 до 17:30 часа
Лектори: адвокат Евгения Ганчева- корпоративно и трудово право и Надя Стайкова- експерт по администриране на ЧР
Място на провеждане: гр. София, зала на ул. Иван Йончев 5.

 

Практически въпроси по прилагането на Кодекса на труда

  1. Трудови договори и приравнени на тях.

–          Сключване и съдържание на трудов договор

–          Клауза за изпитване и срокове

–          Назначаване и освобождаване на служители – документи и процедури

–          Връзка на съдържанието на трудовия договор с вътрешните правилници на работодателя

–          Прекратяване на трудови договори и опасности за работодателя при уволнение на служител

–          Други договори – за управление, граждански

2. Допълнителни трудови договори.

–          Изисквания и съдържание

–          Правни възможности на работодателя да ограничава работата на служителя при друг/други работодатели

3. Длъжностна характеристика – съдържание и значение за трудовото правоотношение.

4. Възнаграждение- основно и допълнителни и правно значение за размера на дължими обезщетения

Задължителни вътрешно фирмени нормативни документи – създаване и съхранение

  1. Заповеди, книги и регистри
  2. Трудови досиета на служителите
  3. Документация във връзка с осигуряване на ЗБУТ – оценка на риска, инструктажи, книги, договор със СТМ, трудови злополуки, периодични медицински прегледи
  4. Ролята на вътрешно-фирмените процедури за качествено управление на ЧР

Персонал под наем

Работа от разстояние

Здравословни и безопасни условия на труд

  1. Трудови злополуки и професионални заболявания
  2. Трудоустрояване – видове, ред и нормативна уредба. Прекратяване на трудов договор на трудоустроен служител.

Администриране на Човешките ресурси

1. Документооборот и трудово досие

Фирмени правилници, политики и процедури

– Администриране на служебно досие и лични данни

2. Отсъствия от работа, промени в КТ

– Видове отпуски и отсъствия, документация

– Правни норми за реда и ползването на отпуските

– Командироване на служители

3. Работа със служителите

– Въвеждане в работата на новоназначен служител

Примери от практиката, дискусия и отговори на въпроси

Такса за 1 участник: 128 лв. крайна цена. За втори и следващ участник от една фирма или при записване за 2 и повече семинара по ЧР – 10% отстъпка.
Таксата включва: зала, лекции, материали, сертификат, кафе-паузи.

Срок за записване: до 26.05.2014 г.

Семинарът се провежда с малки групи. Местата са ограничени.

Курсът е практично ориентиран и полезен за собственици на фирми, специалисти и ръководители на Човешки ресурси, мениджъри.

За контакти:
e-mail: office@proadvisebg.com
Тел.: 0886847933; 0879530473

[gravityform id=“12″ title=“false“ description=“false“ ajax=“true“]