Законодателни промени от 2020 г. в ЗДДС, ЗДДФЛ, КСО

Дати

22 – 23.01.2020 г.

Място

гр. София, Парк хотел Москва- конферентен център

Лектор

Лорета Цветкова

Главен експерт по ЗДДФЛ в НАП

Моника Петрова

Главен експерт по ЗДДС в НАП

Зорница Димитрова

Юрист, експерт по осигурително право

22 януари 2020 г.

09:00 – 17:00 ч.

Промени в ЗДДС, в сила от 01.01.2020 г.

Лектор: Моника Петроваексперт по ЗДДС

 1. Промени, свързани с въвеждане в ЗДДС на разпоредбите на Директива (ЕС) 2018/1910 на Съвета от 4 декември 2018 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на хармонизирането и опростяването на някои правила от системата на данъка върху добавената стойност за данъчно облагане на търговията между държавите членки.
 2. Промени, свързани с транспониране на разпоредби от Директива 2006/112/ЕО, с които се постига по-пълно съответствие на националното с европейското право.

Кафе пауза

3. Промени, свързани с привеждане на ЗДДС в съответствие с решения на Съда на ЕС.

4. Промени, свързани с прецизиране на разпоредби и редакционни промени, във връзка с възникнали затруднения при практическото прилагане на закона.

5. Въпроси и дискусия  

Обедна почивка

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА (ЗДДФЛ)

Лектор: Лорета Цветкова, експерт по ЗДДФЛ

1. Преглед на промените в ЗДДФЛ, които са в сила от 1 януари 2019 г. и разглеждане на казуси по прилагането им, възникнали през течение на годината.

2. Доходи по трудови правоотношения. Нови моменти и актуални въпроси, възникнали през 2019 г. Преглед на задълженията на работодателите за:

– определяне на годишна данъчна основа, прилагане на данъчните облекчения на годишна база и преизчисляване на дължимия данък;

– предоставяне на служебни бележки за изплатени доходи – нови моменти и образци;

– подаване на нов вид справка – Справка за изплатени доходи по трудови правоотношения в НАП. Срокове за подаване и специфики при попълването на справката. Правила за извършването на корекции;

– предоставяне на информация за доходи, изплатени/начислени в полза на чуждестранни физически лица за целите на автоматичния обмен – нови моменти.

Кафе пауза

3. Доходи по извънтрудови правоотношения, наеми и други доходи, подлежащи на годишно облагане и деклариране. Преглед на задълженията на предприятията при изплащането на такива доходи:

– предоставяне на документи за изплатен доход и удържан данък;

– попълване и подаване на Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи през 2019 г. – нов ред за подаване; специфики при попълването на новия образец и нови правила за извършването на корекции в справката;

– предоставяне на информация за целите на автоматичния обмен с други държави – членки.

4. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Особености и нови правила при декларирането на доходите, придобити от физическите лица през 2019 г.

5. Разглеждане на други казуси, възникнали през течение на годината в данъчната и съдебна практика по прилагането на закона.

Дискусия.

23 януари 2020 г.

9:30 – 13:00 ч.

Промените в социалното и здравно осигуряване през 2020 г.

Лектор: Зорница Димитрова, адвокат, експерт по социално осигуряване

 1. Промени в социалното осигуряване през 2020 г.
  • Минимален и максимален осигурителен доход.
  • Минимални обезщетения от ДОО.
  • Съхраняване на документи от значение за определяне на осигурителния доход и осигурителния стаж.
  • Промени в пенсионното производство.
 2. Промени в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. Подаване на декларации обр. 1 и обр. 6.

Кафе пауза

3. Внасяне на осигурителни вноски при отношения с международен елемент.

  • Социално осигуряване на български граждани, изпратени на работа в държава-членка на ЕС /особености при изпращане на работа на лица, наети по трудов договор, по договор за управление и контрол и по граждански договор/.
  • Социално осигуряване на чуждестранни граждани, изпратени на работа в България /особености при изпращане на работа на лица, наети по трудов договор, по договор за управление и контрол и по граждански договор/.

4. Изплащане на обезщетения за временна неработоспособност от НОИ и от работодателя. Актуална съдебна практика.

Дискусия

Такса за 1 участник 260 лв.

15% отстъпка за ранно записване и плащане до 30.12.2019 г.221 лв.

Таксата включва: зала с техническо оборудване, лекции, папка с материали и химикалка, кафе-паузи, консултации.

Срок за записване: до 17.01.2020 г.

Таксата се заплаща по банков път след регистрация:

Получател: Проадвайс Ко ЕООД

Първа Инвестиционна Банка

IBAN: BG34FINV91501014952806

Основание: Семинар Законодателни промени 2020 в София

[gravityform id=“15″ title=“true“ description=“false“ ajax=“true“]