Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2018 г. и промени в ЗКПО

Дата: 04.02.2019 г.

Място: гр. София, ул. Христо Белчев 8

04 февруари 2019 год.

09:30 – 17:30 /8 учебни часа/

Промени в ЗКПО през 2019 г.

 • Данъчно третиране при лизингополучатели, прилагащи МСФО 16 „Лизинг“ от 1 януари 2019 г.:

– лизингополучатели по оперативен лизинг – водене на второ данъчно счетоводство

– лизингополучатели по финансов лизинг – корекции в стойностите на активите в ДАП при определени условия

 • Промяна в регулирането за данъчни цели на разходите за лихви
 • Въвеждане на данък върху печалбата на български дъщерни компании и места на стопанска дейност в чужбина при определени условия (CFC rules)
 • Промяна в облагането на предприятията в ликвидация и несъстоятелност
 • Други промени

Кафе пауза

Промени в Закона за счетоводството през 2019 г.

 • Промени в обхвата на лицата, които са задължени да прилагат МСС
 • Освобождаване на част от АД и КД с акции от задължителен одит
 • Отпадане на печатите в ГФО
 • Публикуване на ГФО от ЮЛНЦ
 • Други промени

–––––––––––––––––––––––

Обедна почивка

–––––––––––––––––––––––

Данъчно третиране при промяна в счетоводната политика в резултат на прилагане на нов счетоводен стандарт (МСФО 9, МСФО 15 и др.) или поради друга причина.

Парични взаимоотношения между дружеството и собственика

Касови наличности; разпределяне на дивиденти; заеми от и към собственика; разчети със собственика; скрито разпределение на печалба и други.

Кафе пауза

Въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2018 г.:

 • Промени в ЗКПО през 2018 г.
 • Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи)
 • Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)
 • Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС)
 • Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи – ремонт или подобрение)
 • Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина
 • Данъчно третиране на дивиденти
 • Данъчно третиране при използване на фирмени активи и за лични нужди

Лектор: Димитър Войнов – консултант по корпоративен данък и счетоводство

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Такса за 1 участник: 150 лв.
Таксата включва: зала с техническо оборудване, 8 учебни часа лекции, материали от семинара, химикалка, кафе-паузи, мин. вода.

Плащането се извършва: по банков път, след регистрация.

Организация: „Проадвайс Ко“ ЕООД
Банка: Първа инвестиционна банка АД
IBAN: BG34FINV91501014952806
Oснование: дата на семинара и име на вашата организация.

 

[gravityform id=“15″ title=“true“ description=“false“ ajax=“true“]