Прилагане и промени за 2019 г. в ЗДДС и Осигуряването

 Дата: 25.01.2019 г.

Място: гр. София, ул. Христо Белчев 8

25 януари 2019 год.

9:00 – 17:00

ТЕМА 1ОСИГУРЯВАНЕ

Закона за бюджета на ДОО за 2019 г.

Нови параметри на осигурителния доход.

Осигурителен доход на самоосигуряващи се лица. Таблица за определяне на минималния осигурителен доход. Максимален осигурителен доход.

Размер на осигурителните вноски. Размер на минималните краткосрочни обезщетения и на минималната пенсия.

Промени в КСО.

Нов ред за изчисляване на пенсиите. Период, от който се изчислява индивидуалният коефициент. Определяне на минималния и на максималния размер на пенсиите.

Промени в КСО, свързани с новите закони за хората с увреждания.

Регулация на електронната търговия.

Нов вид осигурени лица – физически лица, които извършват търговска дейност без да са регистрирани като търговци. Ред за внасяне на осигурителни вноски и данък.

Нови изисквания за издаване на фискална касова бележка и за регистрация в НАП преди започване на продажбите.

Практика на Съда на Европейския съюз по темата.

Кафе пауза

Други промени

Подаване на годишна данъчна декларация от самоосигуряващите се лица и определяне на окончателния размер на осигурителния доход.

Промени в Наредба Н-8/2005 г. Задължение за деклариране на нови данни и отпадане на полета от декларация обр. № 1.

Промени при коригиране и подаване на нови декларации обр. № 1 за работа по граждански договори.

Промени в Наредба № 5/2002 г. за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ.

Промени в Директива 96/71

Допустим период на командироване. Дефиниране на понятието „възнаграждение“.

Възстановяване на разходите при командировка – пътни, дневни и квартирни.

Специални правила за командироване на работниците в сухопътния транспорт.

Практика на СЕС за командироването на български работници.

Казуси, въпроси и дискусия

Лектор: адв. Зорница Димитрова, експерт по данъчно и осигурително право

–––––––––––––––––––––––

Обедна почивка

–––––––––––––––––––––––

ТЕМА 2ЗДДС

Промени в ЗДДС и Правилника за неговото прилагане през 2019 г.

1. Данъчно третиране на продажбата на ваучери за стоки и услуги – въвеждане на разпоредбите на Директива (ЕС) 2016/1065 на Съвета от 27 юни 2016 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на данъчното третиране на ваучери.
2. Изменения в режима за доставките на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път с получатели данъчно незадължени лица от Европейския съюз – въвеждане на разпоредбите на Директива (ЕС) 2017/2455 на Съвета от 5 декември 2017 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО и Директива 2009/132/ЕО по отношение на някои задължения, свързани с данъка върху добавената стойност, приложими при доставките на услуги и дистанционните продажби и с определяне на данъчната основа при безвъзмездните доставки на стоки.
3. Промени, свързани с определяне на данъчната основа при безвъзмездните доставки на стоки.

Кафе пауза

4. Отложено начисляване на ДДС при внос.
5. Други изменения и допълнения.
6. Актуална данъчна и съдебна практика по прилагането на ЗДДС.

Лектор: Моника Петрова, Главен експерт по ЗДДС в НАП, Дирекция ОДОП – София

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Такса за 1 участник: 150 лв.

За отстъпки – моля, свържете се с нас.
Таксата включва: зала с техническо оборудване, лекции, материали от семинара, химикалка, кафе-паузи, мин. вода.

Плащането се извършва: по банков път, след регистрация.

Организация: „Проадвайс Ко“ ЕООД
Банка: Първа инвестиционна банка АД
IBAN: BG34FINV91501014952806
Oснование: дата на семинара и име на вашата организация.

 

[gravityform id=“15″ title=“true“ description=“false“ ajax=“true“]