Годишно данъчно приключване на 2017 г.

Дати

08.12.2017 год.

Място

гр. София, ВЕНУС конферентен център

Лектори

Димитър Войнов

консултант по ЗКПО

08 декември 2017 год.

09:00 – 17:00

Промени в ЗКПО през 2017 г.

 • Отразяване на коригиращи събития и счетоводни грешки
 • Подаване на коригираща годишна данъчна декларация след 31 март
 • Подаване на декларации по електронен път

Кафе пауза

Практика във връзка с данъчно третиране по ЗКПО при използване на фирмени активи и за лични нужди:

 • избор на облагане
 • разходи, подлежащи на облагане
 • данъчна основа
 • документална обоснованост
 • деклариране и внасяне

Казусът “Каса и скрито разпределение на печалба”.

 

Обедна почивка

Годишното данъчно приключване на 2017 г.:

 • Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи)
 • Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)
 • Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС)
 • Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи – ремонт или подобрение)
 • Данъчно третиране при допускане на счетоводни и други грешки
 • Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина
 • Данъчно третиране на дивиденти
 • Данъчно третиране при преобразуване на дружества (вливане, сливане, разделяне, отделяне, прехвърляне на обособена дейност и замяна на акции)
 • Данъци върху разходите

Кафе пауза

Предстоящи промени в ЗКПО и счетоводното законодателство, свързани с намаляване на административната тежест върху бизнеса. Предстоящи промени в ЗКПО през 2018 г.

(Промените ще бъдат разгледани, в случай че те са приети към датата на провеждане на семинара).           

 

Такса за ранно записване до 30.10.2017 г.: 120 лв.
Такса за 1 участник: 136 лв. За втори и следващ участник от една фирма и за клиенти на Проадвайс – 126 лв.
Таксата включва: зала с техническо оборудване, лекции, материали от семинара, 2 кафе-паузи /кафе или чай, мин. вода, сладки/.
Всеки участник получава сертификат.

Срок за записване: до 06.12.2017 г.

[gravityform id=“15″ title=“true“ description=“false“ ajax=“true“]