Промени в осигуряването от 2017 г. Нови правила за командироване на работници в ЕС

Дати

25.04.2017 год.

Място

гр. София, бул. Княгиня Мария Луиза 92, ет. 5

Лектори

Зорница Димитрова

Юрист, експерт по осигурително право

25 април 2017 год.

09:30 – 17:00

МОДУЛ 1

Командироване на работници в ЕС

  1. Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги – основни правила за работа в друга държава-членка. Персонален обхват. Териториален обхват. Действие във времето.
  2. Промени в Кодекса на труда в сила от 1 януари 2017 г. – ново определение за командироване в държави-членки на ЕС и нови правила за определяне на трудовото възнаграждение.
  3. Новата Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги – процедура за командироване. Допълнително споразумение. Уговаряне на пътни и квартирни пари.
  4. Обмен на информация между държавите-членки съгласно новата Директива 2014/67/ЕС, в сила от 1 януари 2017 г.

Кафе пауза

5. Определяне на приложимо законодателство – Регламент /ЕО/ № 883/2004. Основно правило и изключения.

6. Процедура за издаване на удостоверение А1 от НАП.

7. Внасяне на осигурителни вноски в България. Специални правила за определяне на осигурителния доход – чл. 6а от КСО /редакция в сила от 1 януари 2017 г./.

8. Данъчно облагане на трудовите възнаграждения и допълнителните плащания във връзка с командироването.

Обедна почивка

МОДУЛ 2

Промени в наредбите, свързани с осигуряването в сила от 1 януари 2017 г.

Актуални проблеми при внасянето на осигурителните вноски и подаването на декларации обр. № 1 и обр. № 6

1. Промени в Наредба Н-8/2005 г. Подаване на декларации обр. №1 и обр. №6.

2. Промени в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски.

         2.1. Внасяне на вноски върху средствата за сметка на социалните разходи.

         2.2. Определяне на минималния осигурителен доход /праг/ при сумирано изчисляване на работното време за повече от един месец.

         2.3. Осигурителни вноски върху разходите за активи, използвани за „лични нужди“.

3. Промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване.

         3.1. Отпускане на обезщетение при неизползван отпуск за бременност и раждане /чл. 50а от КСО/.

         3.2. Изчисляване на нетното възнаграждение.

4. Промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Зачитане на осигурителен стаж на самоосигуряващите се лица.

5. Промени в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуря­ващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица.

Кафе пауза

Регистрация на трудовите договори в НАП

Промени в Наредба №5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда

  1. Нов образец на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ.
  2. Попълване на код по ЕКАТТЕ /Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици/.
  3. Подаване на уведомление при сключване на трудов договор и при промяна на работното място.
  4. Подаване на уведомление за действащите трудови договори /пререгистрация/ Преходен режим и срокове. Попълване на уведомлението.
  5. Контрол за спазване на наредбата и санкции при неизпълнение.
Такса за 1 участник: 150 лв. За втори и следващ участник от една фирма и за клиенти на Проадвайс, посетили повече от 2 наши семинара – 135 лв.
Такса за ЕДИН МОДУЛ: 100 лв.
Таксата включва: зала с техническо оборудване, лекции, материали от семинара, 2 кафе-паузи /кафе или чай, минерална вода, сладки/.
Всеки участник получава сертификат.

Срок за записване: до 21.04.2017 г.

[gravityform id=“15″ title=“true“ description=“false“ ajax=“true“]