„ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ 2014-2020

Проектните предложения са в процес на оценяване. Очакваме списъците с одобрените кандидати. 

Приключила процедура: „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“ по ПОДМЯРКА 6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“

За консултации и разработване на проектно предложение може да се свържете с нас на телефон 0886847933 или ни пишете на имейл: office@proadvisebg.com

РЕЗЮМЕ на публикуваните за обсъждане Условия за кандидатстване

Прогнозна дата за обявяване на предстоящата процедура: октомври-ноември 2018 г.

Цели на предстоящата процедура:

1.Насърчаване на заетостта, разкриване на нови и запазване на вече съществуващите работни места;

2.Намаляване на сезонните колебания в заетостта;

3.Насърчаване развитието на неземеделски дейности в селските райони;

4. Насърчаване на инвестиционните дейности и подкрепа за развитие на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление.

Очакваните резултати

Подпомагането на инвестициите в развитие на услуги във всички сектори, както и други неземеделски дейности е от съществено значение за развитието на конкурентоспособността на селските райони.

Насърчаването на инвестиционните дейности ще подпомогне създаването на заетост и ще ускори диверсификацията на неземеделските дейности.

Процедурата ще подпомогне развитието на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително намаляване на вредните емисии и отпадъците, в изпълнение на политиката за опазване на околната среда.

Чрез финансовата подкрепа ще се подпомогне включването на иновациите в областта на услугите в селските райони.

Допустими кандидати:  

 1. Кандидати могат да бъдат земеделски стопани или микропредприятия[1].
 2. Кандидатите по т. 1 трябва да бъдат регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон или Закона за кооперациите.
 3. Кандидатите трябва да имат седалище/клон със седалище на територията на селски район, съгласно Приложение № 1.
 4. В случай, че кандидатът по т. 1 е земеделски стопанин, той трябва да отговаря и на следните условия към датата на подаване на проектното предложение:

а) да е регистриран като земеделски стопанин съгласно Наредба № 3 от 1999 г.;

б) минималният стандартен производствен обем на земеделското стопанство да е над левовата равностойност на 8 000 евро;

в) за кандидати малки и средни предприятия – да е получил най – малко 50 на сто за предходната финансова година приходи от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция, директно свързани със земеделски дейности, или получена публична финансова помощ;

г) да  е  микро, малко или средно предприятие, съгласно чл. 3 от ЗМСП.

 1. Минималният СПО на земеделското стопанство по т. 3, б. „б“ се доказва с декларация по образец съгласно Приложение № 3 за изчисление на минималния СПО на стопанството през текущата стопанска година към момента на кандидатстване.

и:

а) регистрация на обработваната от кандидата земя и отглежданите животни в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК); или

б) документ за собственост или ползване на земята или заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 и 12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, която участва при изчисляването му; или

в) анкетните формуляри от анкетна карта/анкетни карти на земеделския стопанин, издадени по реда на Наредба № 3 от 1999 г.

и други специфични изисквания.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата:

1. Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 35 000 000 евро/ 68 453 000.00  лева

2. Общ размер на БФП за кандидати микропредприятия и земеделски стопани за дейности, свързани със „Социални грижи с  настаняване на възрастни лица“ и  „Дневни грижи за малки деца“: 13 690 600.00 лева/ 7 000 000.00 евро

3. Общ размер на БФП за допустими кандидати извън т. 2:

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ Микро предприятия, които не са земеделски стопани Земеделски стопани
54 762 400.00 лева

28 000 000.00 евро

32 857 440.00 лева

16 800 000.00 евро

 

21 904 960.00 лева

11 200 000.00 евро

 

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по всеки индивидуален проект:  10 000 евро

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ по всеки индивидуален проект:  200 000 евро

Процент на съфинансиране: до 50%

Допустими дейности:

 1. Подпомагат се проекти за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:
  • Развитие на услуги във всички сектори на икономиката и други неземеделски дейности;
  • Производство на продукти, които не са включени в Приложение I от Договора за функциониране на Европейския съюз;
 2. По процедурата се подпомагат проекти, при които над 75 на сто от заявените за подпомагане инвестиционни разходи по проектното предложение са изцяло свързани с инвестиции по т. 1.1 съгласно дейностите определени в „Код по КИД – 2008“ от Класификация на икономическите дейности (КИД – 2008) и посочени в Приложение №18, т. 2;.
 3. Принадлежността на инвестициите към дейностите по т.1.1 и/или т. 1.2, включени към проектното предложение се определя съгласно „Код по КИД – 2008“ от Класификация на икономическите дейности (КИД – 2008) за дейностите, за чието подпомагане се кандидатства с проектното предложение съгласно Приложение № 18.
 4. Инвестиционните разходи, които изцяло попадат в обхвата на т. 1.1, се определят като относителен дял от общия размер на заявените от кандидата в проектното предложение инвестиционни разходи от т. 1.1 до 1.5 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“.
 5. Инвестиционните разходи, които не попадат и не се използват изцяло за дейности в обхвата на т. 1.1 от настоящата процедура,  се определят като относителен дял от общия размер на заявените от кандидата в проектното предложение инвестиционни разходи от т. 1.1 до 1.5 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“.
 6. Инвестиционните разходи, които се използват едновременно за дейности в обхвата на т. 1.1 и т. 1.2 се разпределят пропорционално към разходите за дейности по т. 1.1 и т. 1.2, в зависимост от относителният дял на разходите, които попадат изцяло за дейности по т. 1.1 и съответно т. 1.2.

В случай на инвестиционни разходи свързани със строително – монтажни дейности, които се използват едновременно за дейности в обхвата на т. 1.1 и т. 1.2, е необходимо да се представят отделни количествени сметки за обектите/активите използвани за дейности по т. 1.1 и съответно за дейности по т. 1.2, придружени от обяснителна записка и заверени от проектант. Инвестиционните разходи, които не могат еднозначно да бъдат определени за коя дейностите се отнасят, се разпределят пропорционално към разходите за дейности по т. 1.1 и т. 1.2, в зависимост от относителният дял на разходите, които попадат изцяло за дейности по т. 1.1 и съответно т. 1.2.

ВАЖНО: Не са допустими за подпомагане по процедурата проектни предложения с включени дейности, в обхвата на „Код по КИД-2008“ – R 2 „Дейности, свързани с развлечения и отдих“.

Важно: Не се предоставя финансова помощ за дейности, посочени в чл. 1, параграф 1, буква „г“ и „д“ от Регламент №1407/2013.

Допустими разходи:

 1. Допустими за подпомагане са разходи за материални и нематериални инвестиции, за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони, свързани с допустимите дейности от раздел 13.1 „Допустими дейности ”, включващи:

1.1. Изграждане или подобрения на недвижимо имущество;

1.2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг на нови машини, съоръжения и оборудване до пазарната стойност на активите;

1.3. Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или подобрения на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за инвестиционните дейности;

1.4. Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на селски район съгласно Приложение № 1;

1.5. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

1.6. Общи разходи, свързани с разходите за точка „1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 1.5 “, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;

 1. Разходите по т. 1.6 не могат да надхвърлят 12 на сто от сумата на допустимите разходи по т. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 1.5.
 2. Разходите по т. 1.5 не могат да надхвърлят 10 на сто от разходите по т. 1.1 и 1.2

4. Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на общите разходи по т. 1.6.

Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта:

 1. Одобреният проект се изпълнява в срок до 24 месеца, а за проекти, включващи разходи за СМР – в срок до 36 месеца от датата на подписването на административния договор за предоставяне на БФП с ДФЗ-РА.
 2. Одобреният проект се изпълнява в срок до 36 месеца от датата на получаване от бенефициента на уведомително писмо с решението за съгласуване/отказ за съгласуване на последната по време обществена поръчка за избор на изпълнител по проекта за бенефициенти, които се явяват възложители по чл. 5 и 6 от ЗОП.

3. Крайният срок по т. 1 и 2 е не по-късно от 15 септември 2023 г.

 

Предстояща процедура се провежда съгласно чл. 2 от ПМС № 162 от 2016 г., чрез подбор на проектни предложения

За повече информация и консултация за възможности и допустимост за кандидатстване по тази и/или други процедури от Оперативните програми, моля, свържете се с нас на посочените контакти.

С уважение: Надя Стайкова, главен консултант, Проадвайс ЕООД.