Logo_Inovations

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Предстояща процедура по Индикативната годишна работна програма: ПОДКРЕПА ЗА ПИЛОТНИ И ДЕМОНСТРАЦИОННИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ

За консултации и разработване на проектно предложение може да се свържете с нас на телефон 0886847933 или ни пишете на имейл: office@proadvisebg.com

Индикативен срок за обявяване на предстоящата процедура: … 2017 г.

Индикативен краен срок за подаване на проектни предложения: … 2017 г.

Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“

Цел на предстоящата процедура:

Повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез разработване и прилагане на нови решения, техники и методи

Допустими кандидати:

Съществуващи МСП от преработващата промишленост

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 71 644 656.11 лева / 36 631 331 евро

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по всеки индивидуален проект: 300 000 лева

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ по всеки индивидуален проект: 2 000 000 лева

Процент на финансиране от програмата: от 35% до 75%

Допустими дейности:

I. Дейности за изпълнението на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно и устойчиво използване на ресурсите в област отпадъци, води, рециклиране на материали;
II. Информираност и публичност

Допустими разходи:

І. Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА)
II. Разходи за услуги
III. Разходи за материали и консумативи
ІV. Разходи за организация и управление

Начин на подаване на проектните предложения:

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

За повече информация и консултация за възможности и допустимост за кандидатстване по тази и/или други процедури от Оперативните програми, моля, свържете се с нас на посочените контакти.

С уважение: Надя Стайкова, главен консултант, Проадвайс ЕООД.