Logo_Inovations

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Проектните предложения са в процес на оценяване. Очакваме списъците с одобрените кандидати. 

Приключила процедура: НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО В ОБЛАСТИ, СВЪРЗАНИ С ЕВРОПЕЙСКИ И РЕГИОНАЛНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И СЕКТОРИТЕ НА НСНМСП

За консултации и разработване на проектно предложение може да се свържете с нас на телефон 0886847933 или ни пишете на имейл: office@proadvisebg.com

Срок за подаване на проектни предложения: 08.10.2018 г. и 10.12.2018 г. в зависимост от КИД на проекта.

Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“

Цел на процедурата:

Създаване и развитие на нови предприятия в специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства и в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малки и средни предприятия (НСНМСП)

Допустими кандидати:

1/ Микро, малки и средни предприятия, които са търговци посмисъла на ТЗ или Закона за кооперациите с по-малко от две приключили финансови години към крайната дата за подаване на проектни предложения.

2/ Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които към датата на кандидатстване  са независими предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия

3/ Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, при които към датата на обявяване на процедурата над 50% от предприятието се притежават от едно физическо лице-предприемач.

4/ Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват в следните сектори:

Сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия:

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;

С20 „Производство на химични продукти“;

С26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“;

С27 „Производство на електрически съоръжения“;

С28„Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;

С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;

С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“;

J58 „Издателска дейност“;

J59 „Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;

J62 „Дейности в областта на информационните технологии“;

ВАЖНО: Производството на пелети (което е част от код С16.29) е недопустимо по настоящата процедура, с изключение на пелети получени от индустриалната преработка на дървесина. Производството на дърва за горене, изделия от корк, слама и материали за плетене (което също е част от код С16.29) е недопустимо по настоящата процедура.

J63 „Информационни услуги“;

M72 „Научноизследователска и развойна дейност“;

Сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства

С14 „Производство на облекло“;

С15.1 „Обработка на кожи; производство на изделия за пътуване и сарашки изделия“;

С16.29 „Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене“;

ВАЖНО: Производството на пелети (което е част от код С16.29) е недопустимо по настоящата процедура, с изключение на пелети получени от индустриалната преработка на дървесина. Производството на дърва за горене, изделия от корк, слама и материали за плетене (което също е част от код С16.29) е недопустимо по настоящата процедура.

С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“;

С21 „Производство на  лекарствени вещества и продукти“;

С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“;

С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“;

С25.50 „Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия“;

С25.62 „Механично обработване на метал“;

С25.71 „Производство на кухненски прибори и ножарски изделия“;

С32.20 „Производство на музикални инструменти“;

С32.50 „Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства“;

J60.10 “Създаване и излъчване на радиопрограми“;

J60.20 „Създаване и излъчване на телевизионни програми“;

M71.11 „Архитектурни дейности“;

М71.12 „Инженерни дейности и технически консултации“;

M74.10 „Дейности в областта на дизайна“;

M74.20 „Дейности в областта на фотографията“;

Q86 „Хуманно здравеопазване“;

Q87 „Медико-социални грижи с настаняване“;

Q88 „Социална работа без настаняване“.

5/ Кандидати могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че не попадат в забранителните режими на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.

6/ Кандидати могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.

НЕдопустими кандидати:

С оглед избягване на припокриването на интервенциите между Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават кандидати, които са:

микропредприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район и са заявили за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони в Република България.

• предприятия, извършващи основната си икономическа дейност или кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти.

  • предприятия, извършващи основната си икономическа дейност или кандидатстващи за финансиране на дейности, които съгласно КИД 2008 попадат в Сектор С – код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”, както следва:

– 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;

– 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;

– 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;

– 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;

– 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;

– 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;

– 10.81. „Производство на захар”;

– 10.83. „Преработка на кафе и чай”;

– 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“;

– 10.91. „Производство на готови храни за животни”;

– 11.02. „Производство на вина от грозде”;

– 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;

– 11.06. „Производство на малц”.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 67 227 768.06 лева / 34 373 012 евро

Предвидено е следното секторно разпределение на наличния бюджет по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“:

Сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия Сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства[1]
Сектори с изключение на ИКТ[2] ИКТ сектори[3]  

30 252 495.63 лева

30 252 495.63 лева 6 722 776.80  лева

[1] С14, С15.1, С16.29, С18, С21, С22, С23, С25.50, С25.62, С25.71, С32.20, С32.50, J60.10, J60.20, M71.11, М71.12, M74.10, M74.20, Q86, Q87, Q88

[2] С13, С20, С26, С27, С28, С29, С30, J58, J59, M72

[3] J62, J63

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по всеки индивидуален проект: 50 000 лева

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ по всеки индивидуален проект: 200 000 лева

Процент на финансиране от програмата: 80 %

Допустими дейности:

I. Дейности за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки или услуги);                                                                                           

II. Дейности за визуализация на проекта.

ВАЖНО: Включването на дейности по т. 1/ по-горе е задължително. Включването САМО на дейности по т. 2/ е НЕДОПУСТИМО по настоящата процедура.

Допустими разходи:

1/ Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на квалифициран персонал, необходим за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) – до 50% от общо допустимите разходи по проекта.

ВАЖНО: Разходите за възнаграждения са допустими за персонал, нает единствено за целите на проекта на трудов договор за минимум 4 работни часа на ден при пълна месечна заетост.

2/ Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги).

3/ Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) – до 50 000 лева.

4/ Разходи за материали и консумативи, необходими за реализиране на пазара на   продукти (стоки или услуги)– до 25 000 лева.

5/ Разходи за наем на работни помещения, режийни разходи (ток, вода, отопление, телефон и  интернет) и разходи за офис консумативи – до 25 000 лева.

6/ Разходи за външни услуги

  • изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на продукти (стоки или услуги);
  • разработване на технологии за производство на продукти (стоки);
  • изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на продукти (стоки или услуги);
  • създаване на интернет страница на кандидата;
  • защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ.

ВАЖНО: Разходите за външни услуги по т. 6/ могат да бъдат общо до 25 000 лева, като услугите следва да се предоставят от външни за кандидата изпълнители.

7/ Разходи за участие в събития в страната и чужбина (семинари, конференции, изложения) – до 10 000 лева.

8/ Разходи за визуализация – до 2000 лева.

Приоритет ще бъде даден на:

– проекти на жени предприемачи[1];

– проекти на лица до 29 г. (ненавършени) и на лица над 50 г. (навършени)[2];

– проекти, които се изпълняват на територията на област Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра, Търговище, Разград, Шумен, Пазарджик, Смолян, Сливен, Кърджали, Кюстендил, Благоевград;

– проекти, които се изпълняват в една от тематичните областите на ИСИС, вкл. в приоритетните тематични области за съответния район за планиране

[1] Жената-предприемач следва да притежава над 50% от предприятието-кандидат към датата на кандидатстване. В случай че по време на изпълнение на проекта настъпят обективни причини (смърт, майчинство или други обективно обосновани причини), които налагат промяна на предприемача, кандидатите следва да го заменят с лице, което отговаря на изискванията по критерий III.1 „Приоритизация на проекти на жени предприемачи“ от критериите за техническа и финансова оценка. При неспазване на изискването, получената безвъзмездна финансова помощ подлежи на възстановяване.

[2] Изискванията за възраст следва да бъдат спазени към датата на кандидатстване. В случай че по време на изпълнение на проекта настъпят обективни причини (смърт, майчинство или други обективно обосновани причини), които налагат промяна на предприемача, кандидатите следва да го заменят с лице, което към датата на кандидатстване отговаря на изискванията по критерий III.2 „Приоритизация на проекти на лица до 29 г. и лица над 50 г.“ от критериите за техническа и финансова оценка. При неспазване на изискването, получената безвъзмездна финансова помощ подлежи на възстановяване.

Начин на подаване на проектните предложения:

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

За повече информация и консултация за възможности и допустимост за кандидатстване по тази и/или други процедури от Оперативните програми, моля, свържете се с нас на посочените контакти.

С уважение: Надя Стайкова, главен консултант, Проадвайс ЕООД.