ОТЧИТАНЕ И ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ПО ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ В РЕАЛНИЯ СЕКТОР

Дати

22.11.2016 год.

Място

гр. София, ул. „Цар Калоян“ 6

Лектори

Евгени Рангелов

магистър по финанси

22 ноември 2016 год.

09:30 – 16:00

 1. Общи положения при управлението и отчитането на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове
 • органи и процедури по Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ);
 • предоставяне на безвъзмездна помощ;
 • специални правила за определяне на изпълнител от бенефициентите;
 • финансово управление и контрол.

Кафе пауза

2. Правила за плащания към бенефициентите, верифициране, сертифициране на разходите и осчетоводяване на проектите, изпълнявани по европейските програми:

 • плащания към бенефициентите;
 • верифициране и сертифициране на разходите;
 • счетоводна отчетност;
 • възстановяване и отписване на неправомерни разходи;
 • приключване на счетоводната година.

Обяд

3. Документиране и отчитане на ДДС като допустим разход по проекти, изпълнявани по европейски програми:

 • нормативна уредба;
 • общи условия за третиране на ДДС;
 • специфични условия за третиране на ДДС;
 • счетоводно отчитане на данъка;
 • примери за третирането на ДДС по проекти, изпълнявани по европейски програми.

4. Дискусия и консултации

Лектор

Евгени Рангелов

магистър по финанси

Такса за 1 участник: 140 лв. За втори и следващ участник от една фирма – 10% отстъпка.
Таксата включва: зала с техническо оборудване, лекции, материали от семинара, кафе-паузи, 1 работен обяд.

Всеки участник получава сертификат.

Срок за записване: до попълване на местата

[gravityform id=“15″ title=“true“ description=“false“ ajax=“true“]