Годишно приключване на 2016 г. и промени в

ЗДДФЛ, Осигуряването и ЗДДС

 

Дати

01-02.12.2016 год.

Място

гр. София, хотел РИЛА, ул. Цар Калоян 6

Лектори

Лорета Цветкова

Главен експерт по ЗДДФЛ в НАП

Моника Петрова

Главен експерт по ЗДДС в НАП

Зорница Димитрова

Юрист, експерт по осигурително право

1 декември 2016 год.

13:30 – 17:00                 Тема: ЗДДФЛ

Програма по ЗДДФЛ

 1. Представяне на всички изменения в ЗДДФЛ, които са в сила от 01.01.2016 г. и имат отношение към облагането на доходите за 2016 г.:
 • Промени в необлагаемите доходи;
 • Новите моменти в авансовото облагане на доходите
 • Изменения, свързани с формирането на годишните данъчни основи за някои видове доходи (доходи от друга стопанска дейност; от прехвърляне на права или имущество; от наем и други доходи);
 • Промени в ЗДДФЛ, свързани с данъка върху разходите в натура;
 • Други изменения и допълнения в ЗДДФЛ.

Практика на НАП по въпроси, свързани с промените в ЗДДФЛ.

 1. Разграничаване на паричните от непаричните доходи за целите на ЗДДФЛ. Особености при облагането на непаричните доходи – разглеждане на примери от практиката.

Кафе пауза

   3. Преглед на годишните задължения за платците и за получателите на доходи през 2016 г. и дискусия по свързаните с тях въпроси:

– годишно облагане на доходите от трудови правоотношения;

– предоставяне на информация в НАП;

– ползване на данъчни облекчения за доходи, придобити през 2016 г. и

– подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2016 г.

   4. Дискусия. Разглеждане на въпроси по прилагането на закона, предварително зададени от участниците или поставени по време на семинара.

Лектор

Лорета Цветкова

Главен експерт по ЗДДФЛ в НАП

2 декември 2016 год.

09:00 – 12:30               Тема: ЗДДС

Актуални въпроси, свързани с прилагането на ЗДДС

 1. Преглед на промените в нормативната уредба на данъка върху добавената стойност, в сила от 01.01.2016 г.

–  ДДС при ползване на служебни активи за лични нужди

– данъци и такси, които участват в данъчната основа при формиране на данъчната основа

– определяне размера на коефициента за изчисляване на частичния данъчен кредит

 2. Прилагане на ЗДДС при допуснато грешно третиране на доставка

 3. Задължение за предоставяне на обезпечение при търговия с течни горива

Кафе пауза

4. Правила, свързани с прилагането на ЗДДС съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) №1042/2013 на Съвета от 7 октомври 2013 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011г. по отношение на услугите, свързани с недвижими имоти, приложими от 01.07.2017г.

5. Становища на НАП във връзка с промените в сила от 01.01.2016 г

6. Промени, които се очаква да бъдат направени в ЗДДС

7. Дискусия и консултации

Лектор

Моника Петрова

Главен експерт по ЗДДС в НАП

12:30 – 13:30

Обяд

13:30 – 17:00              Тема: Осигуряване

Внасяне на осигурителни вноски през 2016 година.

Промени и актуални въпроси

 1. Подаване, коригиране и заличаване на декларации обр. №1 и №6. Актуални казуси от практиката.

 2. Внасяне на вноски и подаване на декларации обр. №1 и №6 при незаконно уволнение и изплащане на обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ.

 3. Възобновяване и изгубване на здравноосигурителни права при задължителното здравно осигуряване:

 • по трудов договор;
 • по граждански договор;
 • като самоосигуряващо се лице;
 • като „безработно“ лице.

Кафе пауза

 4. Внасяне на осигурителни вноски върху възнагражденията по граждански договор.

 • Определяне на месечния осигурителен доход.
 • Срокове за внасяне на вноските.
 • Подаване на декларации обр. №1 и №6.

 5. Практическо прилагане на промените в ДОПК в сила от 1 януари 2016 г. Единна сметка за местните данъци. Погасителна давност. Принудително изпълнение.

 6. Внасяне на осигурителни вноски върху средствата, изплатени за сметка на социалните разходи. Съдебна практика. /допълнителна тема при проявен интерес/.

Дискусия и консултации

Лектор

Зорница Димитрова

Юрист, експерт по осигурително право

Такса за 1 участник: 240 лв. крайна цена. За втори и следващ участник от една фирма – 5% отстъпка.

Таксата включва: зала с техническо оборудване, лекции, материали от семинара, 3 кафе-паузи, 1 обяд, сертификат.

Такса за участие в семинара: 240 лв.

Такса за участие по 1 тема: 95 лв.

Такса за участие по 2 теми: 170 лв.

Отстъпка за ранно записване до 23.11.2016 г.: -5%

Срок за записване: до 28.11.2016 г.

Таксата се заплаща по банков път след регистрация и по проформа фактура.

[gravityform id=“15″ title=“true“ description=“false“ ajax=“true“]