Оперативна програма „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020”

Отворена процедура: BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“

За консултации и разработване на Вашето проектно предложение моля, свържете се с нас на телефони 0886847933 и 0879530473 или ни пишете на имейл: office@proadvisebg.com

Краен срок за представяне на проектните предложения: 31.10.2016г. – 17:30 ч.

Представят се проектни предложения по Приоритетна ос 1: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места, Инвестиционен приоритет 1: „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местните инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила“ и Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, Инвестиционен приоритет 2: „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“

Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са:  Разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства и повишаване на мотивацията им за независим и самостоятелен начин на живот чрез насърчаване на равните възможности на тези лица за заетост и интеграция на пазара на труда;   Подобряване на достъпа до услуги за кариерно развитие и насърчаване участието на пазара на труда и възстановяване на трудовата активност на семейства с деца /включително с увреждания/;   Реализация на комплексни действия в посока улесняване достъпа до заетост на уязвими групи, включително и чрез предоставяне на иновативни социални и здравни услуги;   Предоставяне на възможности за връщането на пазара на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд.

Допустими кандидати:

* Община или район на община

* Доставчик на социални услуги, удостоверено със съответните регистрационни документи, издадени преди крайния срок за кандидатстване.

По настоящата процедура ще се прилагат правилата за минимална помощ (правилото de minimis) по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.

Партньор на кандидата може да бъде:

* Община или район на община

* Доставчик на социални услуги

* Работодател

* Организация, предоставяща посреднически услуги на пазара на труда

* Обучителна институция и организация

* Център за информация и професионално ориентиране

* Неправителствена организация

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

  • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ:    80 000 лева
  • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 лева

По процедурата не се изисква съфинансиране. Безвъзмездната финансова помощ може да покрие до 100 % от общо допустимите разходи по проекта. 

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

Допустими дейности по Компонент 1 (мерки, попадащи в обхвата на ПО1):
Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда и др. подкрепящи услуги за заетост.

Професионално информиране и консултиране, вкл. по въпроси относно упражняването на трудови и осигурителни права на лицата, полагащи грижи за зависими членове или на хората с увреждания.

Подобряване на достъпа до услуги за кариерно развитие, насърчаване участието на пазара на труда и възстановяване на трудовата активност на членовете на семейства с деца /включително с увреждания/.

Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова.

Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности 2, 3 и 4 „Общуване на чужди езици“, „Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите“ и „Дигитална компетентност“.

Осигуряване на заетост на лицата, полагащи грижи за зависими членове или на хората с увреждания след предоставяне на посреднически услуги и/или обучение за период до 6 месеца.

Адаптиране и оборудване на работно място за лицата с увреждания.

Работа с работодателите за преодоляване на дискриминационни нагласи при наемането на представители на уязвими групи на пазара на труда, заедно с предоставянето на посреднически услуги за работодателите.

Допустими дейности по Компонент 2 (мерки, попадащи в обхвата на ПО2):
Реализация на интегрирани подходи за мотивиране и насърчаване участието на пазара на труда на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства /деца, вкл. и с увреждания, възрастни хора, зависими от грижи, пълнолетни лица с увреждания/

Подкрепа за намиране на работа и подобряване достъпа до заетост на хората с увреждания, вкл. чрез интегрирани комплексни мерки и предоставяне на подкрепящи иновативни услуги в общността

Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, вкл. чрез иновативни междусекторни услуги в общността и в домашна среда, според индивидуалните потребности на човека с увреждане и чрез информационнообразователни и здравно-консултативни услуги.

Обучения на уязвимите групи и на членовете на семейства, които се грижат за зависим член на семейството.

Мотивационна и/или психологическа или друг тип подкрепа за целевите групи, според тяхната индивидуална потребност

Инициативи за информиране и представяне на възможностите на хората с увреждания позитивната им роля в обществото с цел разчупване на стереотипите и промяна на нагласата на обществото и работодателите спрямо тях чрез информирането им в достатъчна степен за възможностите на хората с увреждания.

Продължителност на дейностите

Крайният срок за изпълнение на дейностите по административните договори по настоящата процедура е 31.12.2018г.

Териториален обхват и място на изпълнение

Дейностите по проектите следва да се изпълняват на територията на Република България.

Допустими целеви групи

 Икономически неактивни лица;

 Хора с увреждания и техните семейства;

 Семейства с деца с увреждания;

 Деца и възрастни в риск.

 

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

І. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

II. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ

III. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ

ІV. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

V. РАЗХОДИ ЗА НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 

VI. РАЗХОДИ ЗА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ

VІІ. НЕПРЕКИ РАЗХОДИ – Разходи за организация и управление до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта.

По процедурата се предвижда един краен срок за набиране на проектни предложения.

Кандидатстването по настоящата схема е електронно, като се използва системата ИСУН 2020. Документите за кандидатстване следва да бъдат подадени само по електронен път, подписани с Квалифициран електронен подпис (КЕП).

ОБАДЕТЕ НИ СЕ и ние ще Ви съдействаме за кандидатстване и за изпълнение на Вашия проект

За консултации или съдействие за кандидатстване, моля, свържете се с нас на имейл: office@proadvisebg.com или на тел. 0886847933, лице за контакт: Надя Стайкова, главен консултант

Проадвайс ЕООД; http://www.proadvisebg.com