„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020

Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“

 

Отворена процедура: „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”

Допустими кандидати: Работодатели

Кандидатът не може да бъде държавна/централна и/или териториална и/или общинска администрация.

За приключилите две предходни финансови години, Кандидатът разполага с финансов ресурс (съгласно приложени Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс) равен или по-голям на максимално допустимия размер на авансовото плащане (20% от стойността на безвъзмездната финансова помощ).

Партньорството е недопустимо/неприложимо в тази схема.

  •  Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лева
  • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 лева

 За бенефициенти – микро, малки и средни предприятия, не се изисква съфинансиране.

За бенефициенти – големи предприятия, минималното съфинансиране е в размер от 20% от общата стойност на проекта.

Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са:

Операцията има за цел да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица. Тази цел ще бъде постигната посредством комбинация от мерки за осигуряване на подходящи обучения, включително на работното място, както и предоставяне на разнообразни стимули за работодателите за разкриване на нови работни места. Операцията ще постави акцент върху интеграцията на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда.

 Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

  1. Наемане на безработни и/или неактивни лица за период до 12 месеца. (Тази дейност е задължителна);
  2. Предоставяне на професионално обучение за придобиване на първа или втора квалификационна степен и обучение по част от професия по първа, втора или трета квалификационна степен на вече наетите по проекта лица. (Работното място следва да изисква използването на посочената в проектното предложение професионална квалификация);
  3. Предоставяне на обучение по ключови компетентности съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”, Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност” на вече наетите по проекта лица. (Работното място следва да изисква използването на посочената в проектното предложение ключова компетентност);
  4. Закупуване на оборудване, обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, свързани със създаването на нови работни места – до 30% от стойността на проекта;
  5. Оборудване и адаптиране на нови работни места за хора с увреждания, вкл. ремонтни дейности, в случай на необходимост;
  6. Осигуряване на наставник за хората с увреждания. Всеки наставник отговаря за минимум 1 и максимум 7 души – представители на целевата група;                                                                                                            6.1 Други дейности, свързани и произтичащи от участието на хора с увреждания.

По процедурата се предвиждат няколко срока за набиране на проектни предложения, подписани с КЕП през системата ИСУН 2020:

14.09.2015г. – 23:59 ч.,

19.11.2015 г. – 23:59 ч.,

05.02.2016 г. – 23:59 ч.

ОБАДЕТЕ НИ СЕ и ние ще Ви съдействаме за кандидатстване и за изпълнение на Вашия проект