Отворени процедури за подаване на проектни предложения

РЧР-logo-230x155„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020

Процедура: 

Процедура:

Logo_Inovations-1 230x15„ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020

Процедура: 

isun „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” 2014-2020

Процедура:

Процедура: 

Какво можем да направим за Вас, ако искате да кандидатствате по Оперативна програма на ЕС:

Изготвяне на проектното предложение

  • Да направим анализ и преценим с Вас по коя схема предприятието да кандидатства с проект и дали отговаря на изискванията за допустимост
  • Да попълним формата за кандидатстване и да подготвим бюджета и цялата документация на проектното предложение за подаване.

След одобрение - управление на проекта

  • Управление, приключване и отчитане на дейностите по проекта
  • Изготвяне на междинните и финалните отчети и доклади.
  • Изготвяне на досие на проекта и подготвяне на необходимата документация за проверки и отчитане.

Mожем да подготвим документация на английски език за Вашето кандидатстване директно в Брюксел.

Възможностите са по програми “Хоризонт 2020”, COSME – за подпомагане на малки и средни предприятия, конкурентоспособност, енергийна ефективност и други.

Oбадете ни се.