Практически курс – Кандидатстване по отворени процедури за еврофинансирани проекти

Обучението е практическо и конкретно за разработване на проекти по отворените схеми от ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” и ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020.

Семинарът е за фирми и организации, които искат да кандидатстват за безвъзмездно финансиране от Европейските фондове.

 

Дати

15.07.2015 г.

Място

гр. София, бул. „Княз Дондуков” 11, учебна зала

Местата са ограничени!

Основни теми:

 • Информация за отворените процедури за приемане на проектни предложения
 • Критерии за допустимост на кандидатите
 • Изисквания към проектите и необходими документи
 • Анализ на възможностите за кандидатстване и финансиране
 • Допустими дейности и разходи, целеви групи, размер на БФП
 • Методологията на разработване, управление, мониторинг и оценка на проекти
 • Попълване на формуляр за кандидатстване – особености и изисквания. Най-често срещаните грешки и пропуски, допускани от кандидатите
 • Изготвяне на бюджет и план на дейностите на проекта
 • Критерии и приоритети при оценката на проекта
 • Планиране на изпълнението, промени и отчитане на одобрен проект

ПРОГРАМА

I. „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020

Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“

 

Време: от 9:00 до 13:00 ч.

Такса: 60 лв.

Процедура: „АКТИВНИ”

Допустим кандидат е: неправителствена организация; организация, предоставяща посреднически услуги на пазара на труда; център за информация и професионално ориентиране; център за професионално обучение; социален партньор (национално представителна организация на работниците и служителите или на работодателите, в съответствие с изискванията на Кодекса на труда); община или район на община; работодател (в т.ч. общини и райони на общини и общинските предприятия по чл. 52 от ЗОС).

За приключилите две предходни финансови години, кандидатът трябва да разполага с финансов ресурс (съгласно приложени Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс или друг еквивалентен документ, съответстващ на счетоводните стандарти според дейността на кандидата) равен или по-голям на максимално допустимия размер на авансовото плащане (20% от стойността на безвъзмездната финансова помощ);

Кандидатът може да участва самостоятелно или в партньорство.

 • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 200 000 лева
 • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 лева

Не се изисква съфинансиране от страна на кандидатите.

Краен срок за подаване на проектните предложения – 31.08.2015г. 23:59 часа.

Процедура: „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”

Допустими кандидати: Работодатели

Кандидатът не може да бъде държавна/централна и/или териториална и/или общинска администрация.

За приключилите две предходни финансови години, Кандидатът разполага с финансов ресурс (съгласно приложени Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс) равен или по-голям на максимално допустимия размер на авансовото плащане (20% от стойността на безвъзмездната финансова помощ).

Партньорството е недопустимо/неприложимо в тази схема.

 • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лева
 • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 лева

За бенефициенти – микро, малки и средни предприятия, не се изисква съфинансиране.

За бенефициенти – големи предприятия, минималното съфинансиране е в размер от 20% от общата стойност на проекта.

Краен срок за подаване на проектните предложения – 14.09.2015г. 23:59 часа.

 

II. „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020

ПРИОРИТЕТНА ОС 2: „ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖ НА МСП”

 

Време: от 14:00 до 17:30 ч.

Такса: 60 лв.

Остават 2 етапа със срокове за подаване на проекти от фирмите в зависимост от основната им икономическа дейност:

ЕТАП 2 е със срок за прием на проекти до 08 септември 2015 г. , отворен за предприятия от т. нар. „ високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства”, а именно:
С20 „Производство на химични продукти“
C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“
C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични
продукти“
С27 „Производство на електрически съоръжения“
С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“
С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“
С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

ЕТАП 3 е със срок за прием на проекти до 9 ноември  2015 г.,
Тук са допустими фирми с код на основна икономическа дейност в секторите на „интензивните на знание услуги”:
J58 „Издателска дейност“
J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване
на музика“
J60 „Радио- и телевизионна дейност“
J61 „Далекосъобщения“
J62 „Дейности в областта на информационните технологии“
J63 „Информационни услуги“
М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

Допустими кандидати: микро, малки или средни предприятия, които:

 1. Да имат минимум три приключени финансови години (2012, 2013 и 2014 г.) преди датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти;
 2. Да са реализирали минимум нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2012, 2013 и 2014 г.) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат.

Минимален и максимален размер на публичното финансиране: от 100 000 лв. до 1 000 000 лв. в зависимост от категорията предприятие.

Максимален процент на публичното съфинансиране: 35 -70% в зависимост от категорията предприятие и района на планиране.

Заглавие

Лектор: Надя Стайкова – експерт консултант и ръководител проекти

Плащането се извършва по проформа фактура, която ще получите на е-мейл след регистрацията.

[gravityform id=“15″ title=“true“ description=“false“ ajax=“true“]