Годишно приключване – ЗКПО, Осигуряване и ЗДДФЛ

Дати

02.12.2020 г.

Място

ОНЛАЙН

Лектори

Зорница Димитрова

Юрист, експерт по осигурително право

Димитър Войнов

консултант по ЗКПО

02 декември 2020 год.

9:00 – 17:15

ПРОГРАМА

Закон за корпоративното подоходно облагане

09:00 – 12:30 с Димитър Войнов
Промени в ЗКПО през 2020 г.:
 • Данъчно третиране на разходи за ремонт, подобрение или изграждане на инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост
 • Промени в регулирането на слабата капитализация
 • Промени, свързани с преотстъпването на корпоративен данък
 • Данъчно регулиране при трансфери на активи/дейности между част на едно предприятие, разположена в страната и друга част на същото предприятие, разположена извън страната
 • Хибридни несъответствия
 • Други промени
ЗКПО и Covid-19:
 • Данъчно третиране при промяна в наемните отношения и други търговски взаимоотношения
 • Промяна в МСФО 16 „Лизинг“ през 2020 г. и данъчното й регулиране
 • Данъчно третиране на получени средства по национални програми и програми на ЕС
 • Данъчно третиране при обезценяване на активи
 • Други
Подготовка за годишното данъчно приключване на 2020 г.:
 • Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността; непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи и други)
 • Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)
 • Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС; сделки на регулиран пазар)
 • Специфични случаи на преобразуване на счетоводния финансов резултат за данъчни цели:
            разходи и приходи, свързани с договори за оперативен лизинг при лизингополучатели, прилагащи МСС
            разходи за изграждане или подобрение на елементи на техническата инфраструктура, която е публична държавна/общинска        собственост
 • Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи – ремонт или подобрение)
 • Пренасяне на данъчна загуба
 • Данъчно третиране на получени и разпределени дивиденти
 • Данък върху разходите
 • Други
Други въпроси по прилагане на счетоводното законодателство и ЗКПО
[/vc_row_inner]

Обедна почивка

ОСИГУРЯВАНЕ И ЗДДФЛ

13:00 – 17:15 с адвокат Зорница Димитрова

Годишно счетоводно приключване и внасяне на осигурителни вноски през 2020 г.

Очаквани промени в социалното осигуряване през 2021 г.

Актуални проблеми при внасяне на осигурителни вноски в края на годината.
* Изплащане на коледни бонуси и дължими вноски върху тях. Ново решение на Върховния административен съд.
* Предоставяне на социални придобивки в натура. Социално осигуряване и данъчно облагане. Съдебна практика.
* Промени в наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина. Задължения за внасяне на осигурителни вноски на самоосигуряващите се лица – пенсионери.
Промени при командироването на работници в държави-членки на ЕС. Нова съдебна практика.
Очаквани промени в социалното осигуряване. Закон за бюджета на ДОО за 2021 г.

 

Годишно счетоводно приключване и внасяне на данъци по ЗДДФЛ през 2020 г.
Очаквани промени в ЗДДФЛ през 2021 г.

 

Промени в ЗДДФЛ при годишното облагане на доходите, придобити от физическите лица и прилагането на данъчните облекчения по ЗДДФЛ за 2020 г.
Формиране на годишна данъчна основа за доходите от трудови правоотношения и подаване на справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ.
Попълване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за доходите през 2020 г.
Промени в ЗДДФЛ в сила от 01.01.2021 г.
Необходимо ви е: настолен или преносим компютър с интернет, работещи камера и микрофон.
Такса за 1 участник 155 лв.
Такса за 1 участник за 2 семинара (02.12 и 04.12) – 220 лв.
Срок за записване: до 30.11.2020 г. или до запълване на местата.
Таксата се заплаща по банков път след регистрация:

Получател: Проадвайс Ко ЕООД

Първа Инвестиционна Банка

IBAN: BG34FINV91501014952806

Основание: Семинар ЗКПО и КСО 12.2020

Основание за 2 дни: Семинари 12.2020

[gravityform id=“15″ title=“true“ description=“false“ ajax=“true“]