Годишно приключване – ЗКПО и Осигуряване

Дати

28.11.2019 г.

Място

гр. София, ул. „6ти септември“ 37

Лектори

Зорница Димитрова

Юрист, експерт по осигурително право

Димитър Войнов

консултант по ЗКПО

28 ноември 2019 год.

9:00 – 17:00

ПРОГРАМА

ЗКПО

Промени в ЗКПО през 2019 г.

Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2019 г.

 

Промени в ЗКПО през 2019 г.:

 • Промени в СС 17 „Лизинг“ през 2019 г. при наематели и наемодатели, прилагащи НСС и данъчното им третиране по ЗКПО:
  • Отчитане при наемателите на:
   • разходите за наем – линеен или друг метод
   • допълнителните плащания (ремонти, подобрения, застраховки, поддръжка и др.)
   • разходите по подготовката и сключването на лизинговия договор (комисиони, такси и др.)
   • получените стимули от наемодателите
  • Отчитане при наемодателите на:
   • приходите от наем – линеен или друг метод
   • отдадените под наем активи
   • първоначалните разходи във връзка със сключването на лизинговия договор
   • приходите от извършени услуги
   • предоставените стимули на наемателите
  • Данъчно третиране при лизингополучатели, прилагащи МСФО 16 „Лизинг“ от 1 януари 2019 г.:
   • лизингополучатели по оперативен лизинг – водене на второ данъчно счетоводство
   • лизингополучатели по финансов лизинг – корекции в стойностите на активите в ДАП при определени условия
  • Промяна в регулирането за данъчни цели на разходите за лихви
  • Въвеждане на данък върху печалбата на български дъщерни компании и места на стопанска дейност в чужбина при определени условия (CFC rules)
  • Промяна в облагането на предприятията в ликвидация и несъстоятелност
  • Предприятия без дейност
  • Други промени

Кафе пауза

Въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2019 г.:

 • Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи)
 • Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)
 • Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС)
 • Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи – ремонт или подобрение)
 • Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина
 • Данъчно третиране на дивиденти
 • Данъчно третиране при използване на фирмени активи и за лични нужди
 • Други

Обедна почивка

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

ВНАСЯНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ

Очаквани промени в социалното осигуряване от 2020 г.

1. Актуални проблеми при подаване и коригиране на декларации обр. № 1 и № 6. Коригиране на декларации обр. 1 и обр. № 6 при изплащане на възнаграждения по граждански договори /промени в сила от 2019 г./. Коригиране на декларации обр. № 1 и обр. № 6 при деклариране на задълженията за данък.

2. Осигуряване на самоосигуряващи се лица – съдружници и управители на търговски дружества. Практика на НАП. Съдебна практика. Период на осигуряването – вписване и заличаване от търговския регистър. Договор за управление или трудов договор. Съдебна практика. Осигуряване на съдружник/управител – български гражданин в дружество от ЕС. Осигуряване на чуждестранен гражданин, съдружник/управител на местно дружество.

Кафе пауза

3. Нов ред за изчисляване на пенсиите. Период, от който се изчислява индивидуалният коефициент.

4. Очаквани промени в социалното осигуряване от 2020 г.

Разглеждане на казуси, въпроси, дискусия

Такса за 1 участник 150 лв. За втори и следващ участник от една фирма – 140 лв.

Такса за 1 участник за ранно записване и плащане до 15.11.2019 г.135 лв. За втори и следващ участник от една фирма – 126 лв.

Такса за 1 участник за 2 семинара (28.11 и 02.12) – 270 лв. За втори и следващ участник от една фирма – 250 лв.

Такса за 1 участник за 2 семинара (28.11 и 02.12) за ранно записване и плащане до 15.11.2019 г. – 250 лв. За втори и следващ участник от една фирма – 230 лв.

Таксата включва: зала с техническо оборудване, лекции, материали, кафе-паузи, консултации.

Срок за записване: до 26.11.2019 г.

Таксата се заплаща по банков път след регистрация:

Получател: Проадвайс Ко ЕООД

Първа Инвестиционна Банка

IBAN: BG34FINV91501014952806

Основание: Семинар ЗКПО и КСО 28 ноември в София

Основание за 2 дни: Семинари Годишно приключване в София

Регистрация

 • Име и ФамилияДлъжност 
  Add a new row
  *За да добавите повече от един участник натиснете бутона "+"
 • Данни за фактура

 • Това поле е за целите на валидирането и трябва да останат непроменени.

Вашият коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment