Оперативна програма „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020

За консултации и разработване на Вашето проектно предложение моля, свържете се с нас на телефони 0886847933 и 0879530473 или ни пишете на имейл: office@proadvisebg.com

Процедура: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места

Отворена за кандидатстване за следните местни инициативни групи (МИГ):

BG05M9OP001-1.033 – “МИГ Белово, Септември, Велинград – приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените”

Първи краен срок за кандидатстване: 31.01.2019г.
Втори краен срок за кандидатстване: 31.05.2019 г.

BG05M9OP001-1.038 – МИГ – Троян, Априлци, Угърчин Нова заетост и стимулиране на микро – и малки предприятия

Краен срок за представяне на предложенията: 26.02.2019 г. до 16:30 часа.

В случай, че има остатъчен финансов ресурс след първия прием, втори краен срок е 25.06.2019 г., 16:30 часа.

BG05M9OP001-1.044 – МИГ Поморие – Мярка 7: Насърчаване и подпомагане на младежката заетост и достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 03.01.2019 г. 16:00 часа.

Вторият краен срок за подаване на проектните предложения е 03.06.2019 г., 16:00 часа.

 

Териториален обхват: Проектите ще се изпълняват на територията на съответните посочени общини в МИГ.

Процент на съфинансиране от програмата: 

Максималният интензитет на БФП е до 100% от общата стойност на допустимите разходи.

Кандидатстването по настоящата схема е електронно, като се използва системата ИСУН 2020. Документите за кандидатстване следва да бъдат подадени само по електронен път, подписани с Квалифициран електронен подпис (КЕП).

ОБАДЕТЕ НИ СЕ и ние ще Ви съдействаме за кандидатстване и за изпълнение на Вашия проект

За консултации или съдействие за кандидатстване, моля, свържете се с нас на имейл: office@proadvisebg.com или на тел. 0886847933, лице за контакт: Надя Стайкова, главен консултант

Проадвайс ЕООД; http://www.proadvisebg.com

 

Вашият коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment