Logo_Inovations

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Отворена процедура за подбор на проекти по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП”:

BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

За консултации и разработване на проектно предложение може да се свържете с нас на телефон 0886847933 или ни пишете на имейл: office@proadvisebg.com

Краен срок за подаване на проектни предложения: 16:30 часа на 21.05.2019 г.

Цел на предстоящата процедура:

Целта на процедурата е подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал.

По настоящата процедура кандидатите сами избират ЕДИН измежду двата приложими режими на държавна/минимална помощ съобразно спецификата на проекта. В тази връзка дейностите по настоящата процедура могат да бъда изпълнявани по преценка на кандидата :

– при условията и праговете за регионална инвестиционна помощ съгласно Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014

или

–  при условията и праговете за минимална помощ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.

Допустими кандидати:

1/ Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;

Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.

2/ Да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014.

3/ Да имат минимум три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) преди датата на обявяване на процедурата.

4/ Да са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

 Категория на предприятието Нетни приходи от продажби [[1]
Микро предприятие ≥ 210 000 лева
Малко предприятие ≥ 750 000 лева
Средно предприятие ≥ 3 000 000 лева

[1] Раздел А „Приходи”, т. I „Приходи от оперативна дейност”, сбор от сумите по ред „Нетни приходи от продажби” (код 15 100) от приходната част на Отчета за приходите и разходите за 2015, 2016 и 2017 години.

5) Да развиват своята основна икономическа дейност в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия (НСНМСП) 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност, както следва:

Високотехнологични и средно високотехнологични  промишлени производства:

С20 „Производство на химични продукти“

C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“

C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“

С27 „Производство на електрически съоръжения“

С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“

С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“

С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

 

Интензивни на знание услуги:

J58 „Издателска дейност“

J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“

J60 „Радио- и телевизионна дейност“

J61 „Далекосъобщения“

J62 „Дейности в областта на информационните технологии“

J63 „Информационни услуги“

М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

 

Нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства:

С10 „Производство на хранителни продукти“

С11 „Производство на напитки“

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“

С14 „Производство на облекло“

С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“

С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“[1]

С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“

С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“

С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“

С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“

С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“

С24 „Производство на основни метали“

С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“

С31 „Производство на мебели“

С32 „Производство, некласифицирано другаде“

С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“

[1] Производството на пелети (което е част от код С16.29) е недопустимо по настоящата процедура, с изключение на пелети от дървесни отпадъци, получени от индустриалната преработка на дървесина. Производството на дърва за горене, изделия от корк, слама и материали за плетене (което също е част от код С16.29) е недопустимо по настоящата процедура.

6) Да са заявили подкрепа по проекта за кода си на основна икономическа дейност.

7) Потенциалните кандидати не могат да участват в процедурата за подбор на проекти и не могат да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че попадат в забранителните режими на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 от 17 юни 2014 година/ Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г., Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Закона за управление на средствата от Европейките структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ).

НЕдопустими кандидати:

С оглед избягване на припокриването на интервенциите между Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават кандидати, които са:

микропредприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район и са заявили за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони в Република България.

• предприятия, извършващи основната си икономическа дейност или кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти.

* микро, малки и средни предприятия, по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, осъществяващи инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън Приложение № I от Договора за създаване на европейската общност

  • предприятия, извършващи основната си икономическа дейност или кандидатстващи за финансиране на дейности, които съгласно КИД 2008 попадат в Сектор С – код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”, както следва:

– 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;

– 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;

– 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;

– 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;

– 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;

– 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;

– 10.81. „Производство на захар”;

– 10.83. „Преработка на кафе и чай”;

– 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“;

– 10.91. „Производство на готови храни за животни”;

– 11.02. „Производство на вина от грозде”;

– 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;

– 11.06. „Производство на малц”.

3) При проекти, които ще се изпълняват при условията на режим „регионална инвестиционна помощ“, кандидатите не могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че попадат в забранителните режими съгласно чл.1, пар. 3 на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/201.

4) При проекти, изпълнявани при условията на режим “de minimis“ съгласно Регламент на Комисията (ЕС) № 1407/2013, кандидатите не могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че попадат в забранителните режими на Регламент на Комисията (ЕС) № 1407/201.

5) Кандидатите не могат да получат безвъзмездна финансова помощ за дейности, които са недопустими съгласно чл. 3, пар. 3 на Регламент на Комисията (ЕС) № 1301/201.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата:

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ е, както следва:

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ Средства от Европейския фонд за регионално развитие Национално съфинансиране
146 687 250 лева

75 000 000 евро

124 684 162.50 лева

63 750 000 евро

22 003 087.50 лева

11 250 000 евро

Средният годишен бюджет за държавната помощ по процедурата, попадаща в обхвата на Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията, не трябва да надхвърля 150 млн. евро.

Предвидено е следното разпределение на наличния общ бюджет в зависимост от технологичната интензивност на секторите на икономическа дейност:

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства Интензивни на знание услуги Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства
 

73 343 625 лева

37 500 000 евро

 

14 668 725 лева

7 500 000 евро

 

58 674 900 лева

30 000 000 евро

 

Предвидено е следното разпределение на наличния бюджет в зависимост от категорията[1] на предприятието-кандидат:

 Микро предприятия Малки предприятия Средни предприятия
Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства  

11 580 958.39 лева

5 921 250 евро

 

 

38 600 749.84 лева

19 736 250 евро

 

 

23 161 916.77 лева

11 842 500 евро

 

Интензивни на знание услуги 6 845 893.96 лева

3 500 250 евро

5 541 844.30 лева

2 833 500 евро

2 280 986.74 лева

1 166 250 евро

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства 11 441 605.50 лева

5 850 000 евро

28 457 326.50 лева

14 550 000 евро

18 775 968 лева

9 600 000 евро

[1] Определянето на категорията на предприятията е в съответствие с разпоредбите на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средни предприятия, които не са в противоречие с определението за МСП съгласно Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014.

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

Минималният и максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ  по всеки индивидуален проект по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ са, както следва:

 

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект в зависимост от  категорията на предприятието-кандидат
 

 

 

100 000 лева

 

Микро предприятия: 500 000 лева

 

 

Mалки предприятия: 750 000 лева

 

 

Средни предприятия: 1 000 000 лева

 

 

В рамките на горните минимални и максимални размери са налице следните ограничения, следващи от правилата за държавни/минимални помощи:

ВАЖНО: По настоящата процедура кандидатите сами избират ЕДИН измежду двата приложими режими на държавна/минимална помощ съобразно спецификата на проекта. В тази връзка дейностите по настоящата процедура могат да бъда изпълнявани по преценка на кандидата:

– при условията и праговете за регионална инвестиционна помощ съгласно Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014

или

–  при условията и праговете за минимална помощ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.

ВАЖНО: Комбинирането на двата режима на помощ в рамките на едно проектно предложение е недопустимо. В тази връзка при заявяването на разходи в т. 5 „Бюджет“ кандидатите следва внимателно да проверят дали всички разходи по проекта са заявени под един режим на помощ. В случай на неспазване на посоченото изискване, проектното предложение се отхвърля.

 

  1. I. Максимален размер на помощта

 1) В случай на регионална инвестиционна помощ

Безвъзмездната финансова помощ, за която се кандидатства под режим регионална инвестиционна помощ, заедно с получената държавна/минимална помощ от други източници, не може да надхвърля:

А) Максимално допустимия размер на помощта по чл. 4, пар. 1, буква „а“ от Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014, както следва:

а) левовата равностойност на 18 750 000 евро, в случай че проектът ще бъде изпълняван в Югозападен регион (NUTS2)[1];

б) левовата равностойност на 37 500 000 евро, в случай че проектът ще бъде изпълняван извън Югозападен регион (NUTS2).

 Проверката за съответствие с максимално допустимия размер на помощта се извършва при вземане предвид на общия размер на държавната помощ и/или минималната помощ, получена във връзка със същите установими допустими разходи, които се припокриват частично или напълно с разходите по проекта.

 Б) Коригираният размер на помощта, изчислен съгласно указанията на чл. 2, пар. 20 от Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014, в случай че стойността на допустимите разходи на инвестиционен проект или на единен инвестиционен проект по чл. 14, пар. 13 от регламента, е над левовата равностойност на 50 000 000 евро.

Единен инвестиционен проект е всяка първоначална инвестиция, започната от един и същ бенефициент (на равнище група) в срок от три години, считано от датата на започване[2] на работите по друга подпомогната инвестиция в същия регион от ниво 3 по Общата класификация на териториалните единици за статистически цели[1].

1] Съгласно Класификация на териториалните единици за статистически цели в България. Списъкът с регионите за планиране и областите, попадащи в тях, са посочени в Приложение М.

[2] Моля, имайте предвид дефиницията за започване на работата по чл. 2, т. 23 от Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014, дадена в Приложение Н към настоящите Условия

2) Максимален размер на помощта при приложим режим „de minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013

Максималният размер на помощта по режим de minimis за която се кандидатства, заедно с другите получени минимални помощи от кандидата, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро и съответно левовата равностойност на 100 000 евро, в случай на едно и също предприятие[1], което осъществява автомобилни товарни превози за чужда сметка за период от три бюджетни години (две предходни плюс текущата година).

Размерът на получените минимални помощи се определя като сбор от помощта, за която се кандидатства и получената минимална помощ на територията на Република България от:

  • предприятието-кандидат;
  • предприятията, с които предприятието кандидат образува „едно и също предприятие“ по смисъла на чл. 2, пар. 2 на Регламент (ЕС) № 1407/2013 и Приложение Н към настоящите Условия за кандидатстване;
  • всички предприятия, които са се влели, слели с или са придобити от някое от предприятията, образуващи „едно и също предприятие“ с предприятието кандидат съгласно чл. 3, пар. 8 на Регламент (ЕС) № 1407/2013;
  • предприятията, образуващи „едно и също предприятие“ с предприятието кандидат, които са се възползвали от помощ de minimis, получена преди разделяне или отделяне, съгласно чл. 3, пар. 9 от Регламент (ЕС) № 1407/2013.

Посочените прагове в т. 1) и 2) не могат да бъдат заобикаляни чрез изкуствено разделяне на проекти със сходни характеристики и бенефициенти. Спазването на праговете ще бъде проверявано чрез Декларацията за държавни/минимални помощи (Приложение Г и свързаните с него Приложение 1 и Приложение 2), като кандидатите носят отговорност за декларираните данни. Допълнително ще бъде извършвана проверка и в Информационната система „Регистър на минималните помощи“, Публичния регистър на Европейската комисия, Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България 2007-2013 (ИСУН), Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).

[1] Административна единица област.

[2] По смисъла на чл. 2, пар. 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията.

Процент на съфинансиране

Процент на съфинансиране на проектите, изпълнявани при условията на режим регионална инвестиционна помощ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014

Максималният интензитет на безвъзмездна финансова помощ за кандидата при режим регионална инвестиционна помощ в зависимост от мястото на изпълнение на проекта е, както следва:

 

Категория на предприятието Максимален интензитет на помощта за дейности

извън ЮЗР (NUTS2)[1]

Максимален интензитет на помощта за дейности

в ЮЗР (NUTS2)

Микро и малки предприятия 70 % 45 %
Средни предприятия 60 %                       35 %

 

Кандидатът следва да заложи един и същи интензитет за всички разходи, заявени от него при проекти, изпълнявани при условията на режим „регионална инвестиционна помощ“. В случай че изискването не е спазено, се извършва служебна корекция на бюджета до размера на най-ниския заявен от кандидата интензитет.

Изключение от правилото за заявяване на един и същи интензитет се допуска единствено, когато проектът се изпълнява едновременно в два региона (места на изпълнение) с различен максимално допустим интензитет на помощта. В този случай кандидатът следва да обособи разходите съобразно приложимите интензитети за съответния район (места на изпълнение). Мястото на изпълнение на проекта е мястото на физическото осъществяване на инвестицията.

[1] Съгласно Класификация на териториалните единици за статистически цели в България

Процент на съфинансиране на проектите, изпълнявани при условията на режим de minimis“ съгласно  Регламент (ЕС) № 1407/2013.

аксималният интензитет на безвъзмездна финансова помощ за кандидатите при режим “de minimis” е, както следва:

 

Категория на предприятието Максимален интензитет на помощта
Микро, малки и средни предприятия 70 %

 

Кандидатът следва да заложи един и същи интензитет за всички разходи, заявени от него при проекти, изпълнявани при условията на режим „de minimis”. В случай че изискването не е спазено, се извършва служебна корекция на бюджета до размера на най-ниския заявен от кандидата интензитет.

ВАЖНО: Размерът на заявената помощ не може да надхвърля праговете, посочени в т. 9 от Условията за кандидатстване.

Остатъкът от общите допустими разходи по проекта, независимо от приложимия режим на държавна/минимална помощ, трябва да бъде съфинансиран чрез собствени средства на кандидата или със средства от външни източници, които средства изключват всякаква публична подкрепа[1]. Посоченото ще бъде проверявано въз основа на представената от страна на кандидата Декларация за държавни/минимални помощи (Приложение Г).

[1] Финансовите инструменти, централно управлявани от ЕК, финансирани по линия на ЕСИФ или изпълнявани с национални средства, също представляват публична подкрепа

Допустими дейности:

I. Допустими проекти:

1) За да са допустими проектите по настоящата процедура следва да водят до постигане целта на процедурата.

2) Проектите следва да са в съответствие с хоризонталните политики, залегнали в чл. 7 и чл. 8 на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета.

3) В случай че се изпълняват при условията на режим „регионална инвестиционна помощ“ допустими за подкрепа са само проектни предложения, които имат за свой основен предмет осъществяването на една от следните първоначални инвестиции в материални и нематериални активи:

  • създаване на нов стопански обект;
  • разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект;
  • основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект.

4) Проектите следва да се изпълняват само на територията на Република България.

5) Проектите следва да отговарят на всички изисквания, посочени в настоящите Условия за кандидатстване и Условия за изпълнение.

6) Проектите следва да бъдат съфинансирани от страна на кандидата.

II. Допустими дейности:

1) Дейност за подобряване на производствения капацитет на кандидатите.

Придобитите инвестиции[1] в рамките на тази дейност може да са насочени към:

подобряване на производствените процеси;

– намаляване на производствените разходи;

– подобряване на предлаганите продукти (стоки и/или услуги).

[1] ДМА и ДНА съгласно посоченото в т. 14.2. от Условията за кандидатстване

Допустими разходи:

1) Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни материални активи[1] (ДМА), необходими за изпълнението на проекта.

2) Разходи за придобиване на специализиран софтуер (вкл. за неговото разработване), представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА), необходими за изпълнението на проекта – до 200 000 лв.

[1] Разходите за доставка, монтаж, инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация на оборудване/машини/съоръжения следва да бъдат включени в общата стойност на съответните активи, посочени в бюджета на проекта (т. 5 от Формуляра за кандидатстване). В случай че са посочени в отделни редове в бюджета на проекта, същите ще бъдат премахнати от бюджета. Относно дефиницията за материални активи се прилага чл. 2, пар. 29 от Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 и Приложение Н.

Допустими целеви групи:

Процедурата е насочена към малки и средни предприятия съгласно Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020.

Приоритет ще бъде даден на:

– проекти на кандидати, които са регистрирани (имат седалище) и/или се изпълняват на територията на определени области в страната (изрично посочени в критерий IV, 1 „Регионална приоритизация на проекти“ от Критериите за техническа и финансова оценка;

– проекти на кандидати, които нямат опит в участието в процедури по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013  (ОПРКБИ) и/или ОПИК;

– проекти, които се изпълнява в една от тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС).

Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта:

Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Начин на подаване на проектните предложения:

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

За повече информация и консултация за възможности и допустимост за кандидатстване по тази и/или други процедури от Оперативните програми, моля, свържете се с нас на посочените контакти.

С уважение: Надя Стайкова, главен консултант, Проадвайс ЕООД.

Вашият коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment