Актуална практика и промени за 2014 год. в прилагане на ЗКПО, ЗДДС,  единната сметка и осигурителното законодателство

Дата: 21.01.2014 год., от 9:00 до 18:00 часа

Място на провеждане:

С лектори от ЦУ на НАП

Програма:

21.01.2014 (вторник)

9:00 – 12:30 (кафе пауза 10:30-11:00)

ТЕМА 1: Промените в социалното осигуряване през 2014 г. Нов ред за подаване и коригиране на декларации по Наредба Н-8/2005 г. в сила от 1 януари 2014 г.

1. Промени в Кодекса за социално осигуряване в сила от 1 януари 2014 г.
1.1 Осигуряване на управителите /чл.4, ал. 1, т. 7 от КСО/
1.2 Срокове за внасяне на осигурителни вноски / чл. 7, ал.5 и ал.12 от КСО/
1.3 Други промени.

2. Промените в Наредба Н-8/2005 г. в сила от 1 януари 2014 г.
2.1 Равенството в декларираните задължения за осигурителни вноски в декларации обр. 1 и обр. 6.

 • приложно поле;
 • срокове;
 • закръгляване.

2.2 Подаване и попълване на декларации обр. 1. Примери.
2.3 Подаване и попълване на декларации обр. 6. Примери.

3. Коригиране на декларации обр. 1 и 6, приложения към от Наредба Н-8 от 2005 г.

4. Задължения на самоосигуряващите се лица за внасяне на вноски и подаване на декларации.

ЛЕКТОР: Зорница Димитрова – експерт по осигурително право

Обяд: 12:30 – 13:30

13:30 – 15:30

ТЕМА 2: ЗКПО –  годишно данъчно приключване на 2013 и промени  за 2014 г.

І. Годишно данъчно приключване по ЗКПО – 2013 г.

1. Данъчни постоянни разлики:
– непризнати разходи за данъчни цели – несвързани с дейността, разходи за ДДС, разходи за дарения, разходи от липси и брак на активи;
– непризнати приходи за данъчни цели – промените през 2013 г;
– разходи за пътуване и престой на физически лица.
2. Данъчни временни разлики:
– преоценки на активи и пасиви, неплатени доходи на физически лица.
3. Данъчно третиране на задължения.
4. Данъчни амортизации:
– завеждане, начисляване на данъчни амортизации и отписване на активи от ДАП
5. Корекции на грешки.
6. Данък върху разходите.
7. Пренасяне на данъчна загуба.
8. Задължения, свързани с подаване на Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО.

ІІ. Промени в ЗКПО за 2014 г.

1. Промени по отношение определяне на данъчния финансов резултат:

 • Признаване на приходи и разходи от последващи оценки и от отписване на вземания;
 • Данъчно третиране  на задължения;
 • Разходи представляващи доходи на местни физически лица.

2. Промени в данъчните облекчения, представляващи минимална и държавна помощ:

 • Данъчно облекчение за извършване на производствена дейност в общини с безработица, по-висока от средната за страната;
 • Данъчно стимулиране за  предоставени стипендии.

3. Изменения по отношение на данъка, удържан при  източника:

 • Доходи от лихви.

4. Други промени

ЛЕКТОР: Валентина Гекова – експерт, методолог по ЗКПО

15:30 – 16:00 Кафе пауза

16:00 – 18:00

ТЕМА 3: Промени в ЗДДС, в сила от 01.01.2014 г.

 1. Промени, свързани с определяне на данъчната основа при бартер, дерегистрация и безвъзмездно подобрение на нает актив
 2. Доставки на услуги свързани  с внос
 3. Данъчно третиране на договорите за лизинг
 4. Данъчно събитие и данъчна основа при  вътреобщностно придобиване  на стоки с непрекъснато изпълнение
 5. Корекции на данъчен кредит при липси на стоки при тяхното съхраняване и транспортиране
 6. Прихващане, приспадане и възстановяване на резултата за периода – данък за възстановяване
 7. Специален режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност
 8. Промени в данъчното третиране на доставките имащи за предмет зърнени и технически култури. Възстановяване на ДДС на производители на зърнени и технически култури
 9. Други промени

ЛЕКТОР: Моника Петрова, главен експерт по приходите (ЗДДС)

Такса за 1 участник: 165 лв. крайна цена. За втори и следващ участник от една фирма – 5% отстъпка.
Таксата включва: зала с техническо оборудване, лекции, материали, кафе-паузи и обяд.

Срок за записване: до 16.01.2014 г.

За контакти:
e-mail: office@proadvisebg.com
Тел.: 0886847933; 0879530473

Опа! Ние не можем да намерим вашата форма.