ЗКПО– промени 2016 г. и годишно данъчно приключване на 2015 г.

Дати

04.02.2016 год.

Място

гр. София, хотел РИЛА, ул. Калоян 6

Лектори

Димитър Войнов

консултант по ЗКПО

4 февруари 2016 год.

09:00 – 17:00

Промени в ЗКПО през 2016 г.

  • продажба на ДЦК на регулиран пазар
  • получаване на суми, признати за данъчни цели при разпределящото лице
  • преотстъпване на корпоративен данък
  • деклариране на данък при прекратяване
  • други

Годишно данъчно приключване на 2015 г.

Данъчни постоянни разлики:

Разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи.

Кафе пауза

Данъчни временни разлики:

Преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики;

Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели:

Сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС.

Данъчен амортизационен план (ДАП):

Завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи (ремонт или подобрение).

Обяд

Данъчно третиране при допускане на счетоводни грешки.

Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина.

Данъчно третиране на дивиденти.

[/vc_row_inner]

Кафе пауза

Данъчно третиране при преобразуване на дружества:

Вливане; сливане; разделяне; отделяне; прехвърляне на обособена дейност; замяна на акции.

Данъци върху разходите:

  • социални разходи
  • представителни разходи
  • разходи, свързани с експлоатация на превозни средства

Нов Закон за счетоводството в сила от 1 януари 2016 г.

Дискусия и консултации

Такса за 1 участник: 130 лв. За втори и следващ участник от една фирма – 5% отстъпка.
Таксата включва: зала с техническо оборудване, лекции, материали от семинара, 2 кафе-паузи, 1 обяд.

Срок за записване: до 01.02.2016 г.

[gravityform id=“15″ title=“true“ description=“false“ ajax=“true“]