Администриране на трудовия процес и Човешкия капитал. Нормативни промени 2015 г.

Дати

23 – 24.06.2015 г. (16 уч. часа)

Място

гр. София, ул. „Граф Игнатиев” 7Б

Лектор

23 юни 2015 год.

9:30 – 17:00

 

I. Трудови правоотношения

 1. Трудов договор – сключване и видове (по чл. 114, срочни). Нов програмен продукт „Трудови договори” на НАП за 2015 г.
 2. Допълнителен ТД
 3. Изменение на ТД – основания и казуси
 4. Прекратяване на ТД – как и кога при различни случаи, уволнения, съкращения, обезщетения. Последен работен и първи неработен ден
 5. Граждански договор
 6. Договор за управление
 7. Работа от разстояние
 8. Отдаване на персонал на лизинг. Трудов договор с предприятие, което осигурява временна работа.

Кафе пауза

9. Договори и заетост на собственици и съдружници – ЕООД и ООД (в и извън собственото дружество)

10. Трудови правоотношения по изпълнение на финансирани проекти от фондове и програми

II. Задължителни вътрешно фирмени нормативни документи – създаване и съхранение

 1. Заповеди
 2. Книги и регистри
 3. Правилник за вътрешния трудов ред, съдържание, наличност и важност
 4. Вътрешни правила за работната заплата
 5. Структура и щатно длъжностно разписание на предприятието, кога се променя
 6. Трудово досие – администриране

Обяд

III. Работно време

 1. Видове работно време, режими на работа и документация за тях
 2. Промяна на режима на работа – нормативни рестрикции, проверки от ИТ

IV. Отсъствия от работа, документация

 1. Отпуски – ползване, отлагане, давност, изключения
 2. Отпуск по болест – нормативна уредба и промени за 2015 год.
 3. Отпуск по майчинство, особености и примери
 4. Отпуск за обучение, отпуск на редовни студенти, работещи по ТД
 5. Служебни и творчески отпуски
 6. Други отсъствия – видове (сватба, раждане на дете, явяване в съда, обществена дейност и др.), основания и начини на ползване

Кафе пауза

V. Въвеждане в работата на новоназначен служител

 1. Изготвяне на програма за въвеждане в работата
 2. Менторство
 3. Защо е важно правилно да въведем в работата новоназначения служител

VI. Въпроси, дискусия, казуси

За по-висока ефективност е добре да опишете Ваш казус или въпрос при регистрацията за курса.

Възнаграждения, осигуряване, пенсиониране. Нормативни промени 2015 г.

24 юни 2015 год.

9:30 – 17:00

I. Трудови възнаграждения

 1. Работна заплата, допълнителни възнаграждения

–          Структура, функции и елементи
–          Вътрешни правила за организация на работната заплата- примери

 1. Обработка на заплати

– Период на начисляване и изплащане на възнаграждения – заплати, аванси, бонуси.
– Срокове за събиране и предаване на информация за месечната обработка на възнагражденията.
– Изчисляване на заплати. Обработка на болничните листи.
– Обезщетения по КТ. Доходи, от които се изчисляват обезщетенията за болнични, бременност и раждане и безработица.
– Документация по заплащанията.
– Начисляване и изплащане на възнаграждения по граждански договори, по ДУК, на самоосигуряващи се лица, съдружници и други. Служебни бележки и сметки за изплатени суми – нови образци.

3. Промени в ЗДДФЛ за 2015 год. (облекчения, облагане, отстъпки), нов образец на ГДД.

4. Промени в ДОПК

5. Начисляване,осчетоводяване и отчитане на възнаграждения на работещи по изпълнение на европейски проекти

Кафе пауза

II. Сумирано изчисляване на работното време.

 1. Въвеждане на СИРВ
 2. Отчитане на отработеното времe. Промени от 2015 г.
 3. Възнаграждения при СИРВ

Обяд

III. Социално осигуряване

 1. Нормативна уредба- КСО, ДОПК, ЗДОО, наредби и др.
 2. Осигуряване по трудов договор, нови моменти
 3. Осигуряване при болнични и майчинство
 4. Осигуряване на наети пенсионери по ТД и ГД
 5. Осигуряване на СОЛ, управители и съдружници
 6. Промени в осигурителното законодателство от 1 януари 2015 г.
 7. Важни моменти за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Кафе пауза

IV. Командироване на служители

 1. Особености при командироване
 2. Отчитане на разходите
 3. Командироване на работници в друга държава-членка на ЕС. Издаване на удостоверение А1.

V. Трудов и осигурителен стаж, пенсиониране

 1. Изчисляване на трудов и осигурителен стаж. Време, което не се зачита за трудов стаж.
 2. Зачитане на осигурителен стаж и осигурителен доход на лица, работещи по договори за управление и контрол
 3. Оформяне на трудова книжка.
 4. Пенсиониране – процедури, документи, НОИ. Видове пенсии. Нормативни промени за 2015 год. Избор на осигуряване за втора пенсия.
VI. Въпроси, дискусия, казуси
За по-висока ефективност е добре да опишете Ваш казус или въпрос при регистрацията за курса.

Такса за 1 участник: 220 лв., не се начислява ДДС. За втори и следващ участник от една фирма – 200 лв.
Таксата включва: зала с техническо оборудване, лекции, материали, кафе-паузи и 2 обяда.

Участниците получават сертификат.

Срок за записване: до 19.06.2015 г.

Таксата се заплаща по банков път по сметката на Проадвайс ЕООД:
Първа Инвестиционна Банка
IBAN: BG34FINV91501014952806
BIC: FINVBGSF
Основание: Семинар ЧР – 23.06.2015

[gravityform id=“15″ title=“true“ description=“false“ ajax=“true“]